Nominarium (15.04.2021) / Artur Rejter: Nazwy własne w piśmiennictwie średniowiecznym wobec obrazowości staropolszczyzny

By | 15 April 2021

15.04.2021, 10.00 

prof. dr hab. Artur Rejter (Uniwersytet Śląski)

Nazwy własne w piśmiennictwie średniowiecznym wobec obrazowości staropolszczyzny

View the lecture: https://www.youtube.com/watch?v=XmPXJvl-5c8

Outline: 
Wystąpienie będzie dotyczyło możliwości wykorzystania instrumentarium onomastyki w badaniach nad obrazowością staropolszczyzny jako kategorią szerszą, obejmującą nie tylko obszar onimii, ale język i komunikację w ogóle. Złożoność nazwy własnej, jej konotacje semantyczne, potencjał aksjologiczny, liczne funkcje, jakie może pełnić w konkretnych tekstach, skłania do wniosku o możliwości wykorzystania sfery onimicznej w dociekaniach nad obrazowością języka, szczególnie interesującą w odniesieniu do epok dawnych. Materiał stanowić będą teksty średniowieczne (głównie literackie), które zostaną poddane analizie ze względu na nazwy własne w nich występujące oraz funkcje, jakie te pełnią w kontekście współtworzenia różnych dyskursów i odmian stylowych.

View the lecture: https://www.youtube.com/watch?v=XmPXJvl-5c8