Polskie Towarzystwo Onomastyczne

Zawiadomienie o zwyczajnym sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Onomastycznego 24 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 (I termin) / godz. 12:20 (II termin) w formie posiedzenia stacjonarnego w Krakowie

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onomastycznego uprzejmie zawiadamia, że sprawozdawczo-wyborcze zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego odbędzie się w formie stacjonarnej w Krakowie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego w gmachu Instytutu Języka Polskiego PAN (al. A. Mickiewicza 31) w pierwszym terminie w dniu 24 czerwca 2023 r. o godz. 12:00, a w przypadku braku kworum odbędzie się ono w drugim terminie w dniu 24 czerwca 2023 r. o godzinie 12:20 bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa. Ewentualne pytania dotyczące uczestnictwa w Walnym Zebraniu prosimy kierować na adres poltowonom@gmail.com.

====================================================================

Polskie Towarzystwo Onomastyczne powstało w 2018 roku. Jest stowarzyszeniem rejestrowym (numer KRS: 0000755603). PTO jest afiliowane w International Council of Onomastic Sciences (ICOS).

Zgodnie ze Statutem celem Towarzystwa jest:

  • wspieranie rozwoju i inicjowanie naukowych językoznawczych i interdyscyplinarnych badań nad nazwami własnymi oraz upowszechnianie i popularyzacja ich wyników
  • wspieranie rozwoju i inicjowanie naukowej językoznawczej i interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej w zakresie badań nad nazwami własnymi
  • wspieranie naukowej i popularnonaukowej działalności upowszechniającej wyniki badań nad nazwami własnymi
  • wspieranie rozwoju onomastyki jako naukowej dyscypliny językoznawczej oraz troska o formalne, prawne i instytucjonalne ramy jej uprawiania w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach świata
  • zwiększanie widoczności i znajomości dorobku badań onomastycznych wśród polskiej i międzynarodowej społeczności naukowej, w szczególności językoznawczej
  • integracja polskiego i międzynarodowego środowiska onomastycznego
  • upowszechnianie w społeczeństwie językoznawczej wiedzy i refleksji nad nazwami własnymi.

Towarzystwo skupia przedstawicieli różnych subdyscyplin językoznawczych i innych nauk, dla których nazwy własne są głównym lub pobocznym przedmiotem zainteresowania. 

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto jest chętny działać na rzecz realizacji celów Towarzystwa, niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy afiliacji.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością PTO oraz z sylwetkami członków Towarzystwa.