Polskie Towarzystwo Onomastyczne

Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Onomastycznego 28 września 2022 r. o godz. 19:00 (I termin) / godz. 19:20 (II termin) w formie posiedzenia zdalnego (online)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onomastycznego uprzejmie zawiadamia, że nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego odbędzie się w formie posiedzenia zdalnego prowadzonego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniającej transmisję obrad posiedzenia oraz komunikację wszystkich uczestników w czasie rzeczywistym w pierwszym terminie w dniu 28 września 2022 r. o godz. 19:00, a w przypadku braku kworum w drugim terminie w dniu 28 września 2022 r. o godz. 19:20 bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa. Do udziału w nadzwyczajnym Walnym Zebraniu potrzebny będzie komputer z dostępem do internetu, wyposażony w głośniki, mikrofon i (opcjonalnie) kamerę oraz w aktualną wersję przeglądarki internetowej. Linki (łącza) do spotkania na internetowej platformie telekonferencyjnej zostaną wysłane Członkom PTO najpóźniej dwa dni przed nadzwyczajnym Walnym Zebraniem na ich adresy e-mail podane przez nich do wiadomości Zarządu zgodnie z przepisami Statutu PTO. Ewentualne pytania dotyczące uczestnictwa w Walnym Zebraniu prosimy kierować na adres poltowonom@gmail.com.

Zgodnie z pkt. 48 Statutu PTO określa się następujące sprawy stanowiące przedmiot obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania: 1) prezentacja sprawozdania finansowego za rok 2021, dyskusja na temat sprawozdania finansowego i głosowanie nad jego zatwierdzeniem; 2) dyskusja nad ustanowieniem i regulaminem corocznej nagrody onomastycznej Polskiego Towarzystwa Onomastycznego oraz głosowanie nad ustanowieniem tejże nagrody.

====================================================================

Polskie Towarzystwo Onomastyczne powstało w 2018 roku. Jest stowarzyszeniem rejestrowym (numer KRS: 0000755603). PTO jest afiliowane w International Council of Onomastic Sciences (ICOS).

Zgodnie ze Statutem celem Towarzystwa jest:

  • wspieranie rozwoju i inicjowanie naukowych językoznawczych i interdyscyplinarnych badań nad nazwami własnymi oraz upowszechnianie i popularyzacja ich wyników
  • wspieranie rozwoju i inicjowanie naukowej językoznawczej i interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej w zakresie badań nad nazwami własnymi
  • wspieranie naukowej i popularnonaukowej działalności upowszechniającej wyniki badań nad nazwami własnymi
  • wspieranie rozwoju onomastyki jako naukowej dyscypliny językoznawczej oraz troska o formalne, prawne i instytucjonalne ramy jej uprawiania w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach świata
  • zwiększanie widoczności i znajomości dorobku badań onomastycznych wśród polskiej i międzynarodowej społeczności naukowej, w szczególności językoznawczej
  • integracja polskiego i międzynarodowego środowiska onomastycznego
  • upowszechnianie w społeczeństwie językoznawczej wiedzy i refleksji nad nazwami własnymi.

Towarzystwo skupia przedstawicieli różnych subdyscyplin językoznawczych i innych nauk, dla których nazwy własne są głównym lub pobocznym przedmiotem zainteresowania. 

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto jest chętny działać na rzecz realizacji celów Towarzystwa, niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy afiliacji.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością PTO oraz z sylwetkami członków Towarzystwa.