Petycja w sprawie sprawiedliwej punktacji czasopisma ONOMASTICA

Polskie Towarzystwo Onomastyczne wystosowało do Ministra Edukacji i Nauki dra hab. Przemysława Czarnka petycję w sprawie zwiększenia punktacji czasopisma Onomastica w wykazie czasopism naukowych. Petycja dostępna jest pod adresem: https://www.petycjeonline.com/onomastica. Poniżej prezentujem jej treść:

Szanowny Panie Ministrze,

Stworzony i ugruntowany przez Pańskich poprzedników system ewaluacji nauki – operujący wykazami wydawnictw i czasopism naukowych – wartość pracy naukowej redukuje do punktów (generując tzw. punktozę). Arbitralne przypisanie zaniżonych wartości punktowych wielu polskim czasopismom językoznawczym w rażący sposób nie odpowiada ich rzeczywistej pozycji, poziomowi, tradycji i znaczeniu dla nauki polskiej i światowej. Instytucja wykazu czasopism w połączeniu z bardzo niskimi wartościami punktowymi jest szczególnie szkodliwa w wypadku wysoko wyspecjalizowanych subdyscyplin, którym poświęcone są periodyki nieliczne, choć prezentujące najwyższe standardy.

Taka krzywdząca sytuacja stała się udziałem onomastyki – działu językoznawstwa zajmującego się nazwami własnymi. Na całym świecie istnieje zaledwie kilka wyspecjalizowanych czasopism onomastycznych, przy czym ich punktacja kończy się na 40 punktach, co a priori deprecjonuje wartość prowadzonych w Polsce badań onomastycznych – często kluczowych dla poznania języka, historii, kultury i dziedzictwa narodowego.

W sposób szczególnie niesprawiedliwy w obowiązującym wykazie potraktowane zostało jedyne polskie czasopismo onomastyczne, ONOMASTICA, któremu przypisano zaledwie 20 punktów.

ONOMASTICA ukazują się nieprzerwanie od 1955 roku. Czasopismo cieszy się międzynarodową renomą i rozpoznawalnością. Teksty publikowane są w językach narodowych, głównie słowiańskich, przy czym większość artykułów wprowadza do obiegu międzynarodowego ustalenia zaprezentowane w języku polskim. W ostatnich latach zwiększa się udział nadsyłanych przez autorów zagranicznych prac w języku angielskim i niemieckim, co potwierdza międzynarodowy zasięg periodyku. ONOMASTICA poświęcone są zagadnieniom onomastyki ogólnej, polonistycznej i slawistycznej, zapewniając polskim językoznawcom kanał publikacyjny dla ustaleń bardzo istotnych z perspektywy filologii i kultury narodowej. Więcej informacji zawiera strona czasopisma: https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/essential-facts.

Wydawane przez Instytut Języka Polskiego PAN czasopismo ONOMASTICA jest przedsięwzięciem naukowym, a nie komercyjnym. Służy polskiej nauce i kulturze, a nie generowaniu zysków przez zagraniczne koncerny wydawnicze. W całości publikowane jest w Otwartym Dostępie, a za publikację nie są od autorów pobierane żadne opłaty. ONOMASTICA obecne są na liście ERIH PLUS oraz w bazie DOAJ. Są ponadto beneficjentem ministerialnego programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Działając w interesie publicznym, w interesie polskiej nauki, językoznawstwa oraz onomastyki i mając przy tym poparcie licznych uznanych onomastów i językoznawców polskich i zagranicznych – Polskie Towarzystwo Onomastyczne wnosi w niniejszej petycji, by w ramach wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzanego i ogłaszanego na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.) punktowa wartość czasopisma ONOMASTICA (ISSN 0078-4648) zwiększona została do co najmniej 70 punktów.

Dotychczasowa punktacja czasopisma ONOMASTICA wynosząca zaledwie 20 punktów – podobnie zresztą jak zaniżona punktacja wielu innych polskich czasopism językoznawczych – jest, niestety, pogwałceniem deklaracji zawartej w pierwszym zdaniu art. 265 ust. 10 wyżej powołanej ustawy, zgodnie z którym „Wydawnictwom, czasopismom i materiałom z konferencji (…) przypisuje się punkty będące miarą ich renomy”. Wyrażamy ogromną nadzieję, że poprzez zwiększenie punktacji czasopisma ONOMASTICA do co najmniej 70 punktów ten błąd wykazu zostanie przynajmniej częściowo naprawiony.

Petycję w sprawie punktacji czasopisma ONOMASTICA Polskie Towarzystwo Onomastyczne wnosi w związku z realizacją swoich celów, do których zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia należy m.in. „wspieranie rozwoju onomastyki jako naukowej dyscypliny językoznawczej oraz troska o formalne, prawne i instytucjonalne ramy jej uprawiania w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach świata”.

Z poważaniem,

Wojciech Włoskowicz
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Onomastycznego