Warsztaty: Narzędzia GIS w onomastyce

Polskie Towarzystwo Onomastyczne zaprasza do udziału w bezpłatnych, otwartych warsztatach z zastosowania oprogramowania QGIS w badaniach językoznawczych (zwłaszcza onomastycznych i dialektologicznych) oraz wykorzystania publicznie dostępnych zbiorów danych, takich jak Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG), Państwowy Rejestr Granic (PRG), GeoNames itp.
Celem warsztatów będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami oraz danymi, dzięki którym będą mogli samodzielnie przeprowadzać analizy przestrzenne oraz tworzyć mapy na potrzeby swoich prac naukowych.
Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • krótkie wprowadzenie do programu QGIS
  • funkcje i narzędzia
  • wykorzystanie publicznych usług i danych zewnętrznych jako materiałów i narzędzi badawczych
  • kwerendy danych przy pomocy filtrów i wyrażeń regularnych
  • wizualizacja danych na mapie (style, kolory, tworzenie własnych symboli itd.)
  • przygotowanie mapy do publikacji

W trakcie warsztatów przeprowadzone zostaną ćwiczenia oparte o rzeczywiste zagadnienia naukowe, przykładowo:

  • sporządzenie mapy dystrybucji typów sufiksalnych w toponimii polskiej
  • zmapowanie wybranych haseł ze Słownika Gwar Polskich
  • sporządzenie (na bazie PRNG) kwestionariusza badawczego i zmapowanie zebranych w nim danych
  • zmapowanie danych ilościowych (np. dotyczących regionalnej frekwencji typów nazw czy zjawisk fonetycznych, częstości użycia imion i nazwisk)

Warsztaty prowadzi dr Paweł Swoboda.

Z uwagi na pandemię koronawirusa warsztaty w formie stacjonarnej zostały przełożone. Obecnie dostępne są dwa odcinki filmów instruktażowych powstałych na ich potrzeby, które można obejrzeć w serwisie YouTube.