Nominarium (28.10.2021) / Paweł Swoboda: Imiona się liczą. Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie struktury ilościowej imiennictwa w Polsce

przez | 22 października 2021

28 października 2021 r., godz. 13:00.

dr Paweł Swoboda (Instytut Języka Polskiego PAN)

Imiona się liczą. Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie struktury ilościowej imiennictwa w Polsce

Podczas prelekcji zostaną zaprezentowane badania nad imiennictwem polskim w ujęciu statystycznym i socjolingwistycznym, dotyczące zróżnicowania i zmienności struktury kwantytatywnej polskiego systemu imienniczego w kilku perspektywach czasowych i przestrzennych (regionalnych) w XX i XXI w.
Celem jest odpowiedź na następujące pytania:
1) czy w imiennictwie ogólnopolskim na przestrzeni rozpatrywanego okresu występowało czasowe zróżnicowanie w zakresie charakteryzujących go cech ilościowych?
2) czy przez pryzmat właściwości ilościowych możemy mówić o zróżnicowaniu regionalnym imiennictwa?
3) czy w zakresie cech kwantytatywnych występowały różnice między imiennictwem ośrodków wielkomiejskich i obszarów o niższym poziomie urbanizacji?
4) czy występują odmienne tendencje ilościowe w nadawaniu imion żeńskich i męskich, a jeśli tak, to czy mają one charakter trwały, czy też ulegały przeobrażeniom w czasie i przestrzeni?
W części metodologicznej zostanie omówiony pochodzący z PESEL materiał badawczy i sposób jego opracowania, a także metody z zakresu statystyki leksykalnej i stylometrii wykorzystane w badaniach oraz ich zastosowanie w dotychczasowych badaniach antroponomastycznych. Zaprezentowane zostaną także wyniki analizy, która pokazała, że nie tylko w zakresie cech jakościowych, ale także ilościowych, polski system imienniczy odzwierciedla pewne typy regionalizacji Polski obserwowane w innych dziedzinach, odbijają się w nim również pewne istotne wydarzenia historyczne.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wiadomość na adres nominarium.poltowonom@gmail.com
Link do spotkania na platformie Zoom wyślemy w wiadomości zwrotnej.