Program konferencji „Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego” 15.03.2021

przez | 20 stycznia 2021

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki

pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”

15.03.2021

Program

Otwarcie konferencji

10.00–10.30

Link: https://meet.google.com/opm-mpxd-khf

prof. dr hab. Ewa Żebrowska – Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW

dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk – p. o. Kierownika Katedry Ukrainistyki UW

prof. dr hab. Roman Lewicki – Kierownik Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS

dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn – Dyrektor Instytutu Językoznawstwa KUL

dr hab. Henryk Duda, prof. KUL – Kierownik Katedry Języka Polskiego KUL

Obrady plenarne

10.30–12.30

Moderator: dr hab. Irena Mytnik

Link do obrad: https://meet.google.com/opm-mpxd-khf

prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)
Na nowych ścieżkach onomastyki

prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Księgi metrykalne Kościoła rzymskokatolickiego jako źródło do badań XIX-wiecznej antroponimii polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza

prof. dr hab. Lilia Citko (Uniwersytet w Białymstoku)
Antroponomastykon historycznego Podlasia – dziedzictwo polsko-białorusko-litewskiego pogranicza językowego

prof. dr hab. Feliks Czyżewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wariantywność nazw własnych na pograniczu polsko-ukraińskim na przykładzie „Słownika imion”
Hryhorija Arkuszyna

dr hab. Henryk Duda, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
O pewnej niedostrzeganej funkcji nazw własnych (na przykładzie funkcjonowania nazwy «Białoruś»
w różnych krajach)

Dyskusja

Obrady w sekcjach

Sekcja I

12.30–14.30

Moderator: dr hab. Marek Olejnik

Link do obrad: https://meet.google.com/opm-mpxd-khf

dr hab. Konstantin Erusalimskiy (The Russian State University for the Humanities, Moscow)
Imiona moskiewskie: o tendencjach w nazewnictwie wśród emigracji rosyjskiej na terenach Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII w.

дфн., проф. Михайло Торчинський (Хмельницький національний університет)
Походження східнослов’янських особових імен (на матеріалі чоловічого іменникá)

кфн., доц. Любов Осташ (Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Іменотворчість українців у селі Березні на Холмщині

кфн., доц. Леся Дуда (Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Імена мешканців Львова першої половини ХХ ст.: соціолінгвістичний аспект

dr hab. Irena Mytnik (Uniwersytet Warszawski)
Ukraiński system antroponimiczny pogranicza polsko-ukraińskiego jako wyznacznik tożsamości narodowej

dr Łukasz Trzeciak (Akademia Pomorska w Słupsku)
Antroponimia Żółkwi w XVII i XVIII wieku. Wybrane zagadnienia

Dyskusja

Przerwa

14.30–15.00

Sekcja I

15.00–17.00

Moderator: dr hab. Irena Mytnik

Link do obrad: https://meet.google.com/opm-mpxd-khf

кфн., доц. Наталiя Сокіл-Клепар (Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Реконструкція антропонімних основ історичного мікротопонімікону Львівщини

dr hab. Marcin Kojder (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Księgi metrykalne dawnej chełmskiej diecezji grecko-unickiej jako źródło do badania ukraińskiej antroponimii historycznej

асп. Ірина Голотова (Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України)
Особливості формування системи особових імен у поліетнічному середовищі

dr hab. Rafał Zarębski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
Onimia polskiego pogranicza oczami Francuza (na podstawie pamiętnika François-Paulina Dalairaca pt. Les anecdotes de Pologne ou memoires secrets du regne de Jean Sobieski III du nom)

doc. dr Oksana Ostapczuk (Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa w Moskwie)
Nazwy własne w przestrzeni literackiej: Ukraina i Ukraińcy w twórczości Tymka Padurry

кфн., доц. Юлія Браїлко (Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка)
Лінгвокультурний код топоніма Краків в українському поетичному дискурсі

Dyskusja

Sekcja II

12.30–14.30

Moderator: dr hab. Marcin Kojder

Link do obrad: https://meet.google.com/ngk-riyd-wdm

дфн. проф. Оксана Зелінська, кфн., доц. Василь Денисюк (Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини)
Ойконім Умань: між заходом і сходом

кфн., доц. Наталія Торчинська (Хмельницький національний університет)
Польські варіанти назв поселень Поділля у XVІІ – XVІІІ ст. (на прикладі праці «Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich»)

кфн., доц. Ярослав Редьква (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича)
Типологія ойконімних систем Західної України та Східної Польщі (синхронно-діахронний аспект)

dr Paweł Swoboda (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)
Dystrybucja przestrzenna elementów polskich i wschodniosłowiańskich w toponimii Podlasia
w XVI w. i współcześnie

dr Wojciech Włoskowicz (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)
Wybrane nazwy geograficzne Huculszczyzny w polskim zwyczaju językowym jako przejaw działania mechanizmów kształtowania się uzusu toponimicznego

dr hab. Mariusz Koper (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Kilka zagadek toponimicznych z pogranicza polsko-ukraińskiego

Dyskusja

Przerwa

14.30‑15.00

Sekcja II

15.00–17.00

Moderator: dr hab. Mariusz Koper

Link do obrad: https://meet.google.com/ngk-riyd-wdm

dr Henryk Duszyński-Karabasz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w badaniach bydgoskich językoznawców

кфн. Мар’яна Салецька (Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Власна назва в політичному дискурсі: стан і перспективи аналізу (на матеріалі промов політичиних лідерів України і Польщі) 

асп. Тетяна Хоронжук (Львівський національний університет ім. Івана Франка)
Модель антропонім-займенник у дискурсі політичної еліти (на матеріалі  української та польської мов)

кфн., доц. Ольга Петришина (Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка)
Онімія проповідницького дискурсу

кфн. ст. вик. Оксана Нестерчук (Волинський національний університет ім. Лесі Українки)
Українські прізвища торчинських ромів

Dyskusja

Prezentacjeksiążek

17.00–17.45

Moderator: dr hab. Marcin Kojder

Link do prezentacji: https://meet.google.com/opmmpxdkhf

Mariusz Koper, Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego, Wydawnictwo KUL, Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Lublin 2021, ss. 414 + mapa powiatu tomaszowskiego w formie załącznika do publikacji. ISBN 978-83-8061-857-2.

Irena Kulik, Nazwiska krasnostawian w II połowie XVIII wieku: na podstawie metryk osób zmarłych z okresu 1748-1786, „Polianna”, Krasnystaw 2019, ss. 400 + ilustracje, fotografie, mapy. ISBN: 978-83-951391-7-8.

Леся Дуда, Імена львів’ян першої половини ХХ ст.: частотний словник-довідник (на матеріалі метричних книг церкви св. Параскеви П’ятниці), укладачка Леся Дуда, Львів 2020, 158 с.

Wojciech Włoskowicz, Uzus toponimicznyZarys teorii na przykładzie polskiej toponimii Huculszczyzny, Kraków 2021, s. 552. ISBN 978-83-64007-61-3.

Zamknięcie konferencji

17.45-18.00

Link do spotkania: https://meet.google.com/opmmpxdkhf