Piotr Złotkowski

przez | 21 lutego 2022

dr hab. Piotr Złotkowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,3215,pl.html

Zainteresowania badawcze:
antroponimia, toponimia

Publikacje onomastyczne:
Elementy wschodniosłowiańskie w nazewnictwie szlachty ziemi bielskiej w XVI- XVII wieku, „Studia Białorutenistyczne”, t. 1, 2007, s. 379- 386.
Przydomki i przezwiska szlachty ziemi bielskiej na Podlasiu w XVI – XVII w., [w:] Badania filologiczne i metodyczne/ Fiłołogiczeski i metodiczeski izsledwanija, red. M. Petrova, P. Sotirov, Smolan- Lublin 2007, s. 70- 80.
Etniczno-kulturowa specyfika historycznej antroponimii okolic Brańska na Podlasiu, „Acta Albaruthenica” t. 7, 2007, s. 287- 294.
Kształtowanie się nazwisk szlachty ziemi bielskiej, [w:] Z badań nad językiem i kulturą Słowian,  red. P. Sotirov, P. Złotkowski, Lublin 2007,  s. 75- 85.
Homonimiczne nazwiska, przydomki i przezwiska szlachty ziemi bielskiej na Podlasiu w XVI-XVII w., [w:] Słowiańskie homonimy apelatywno-onimiczne i onimiczo-onimiczne w diachronii i synchronii, „Rozprawy Slawistyczne”, t. 22, red. S. Warchoł, M. Jastrzębski, Lublin 2009, s. 261-270.
Uwagi o badaniach nad antroponimią historyczną pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego na Podlasiu, „Rozprawy Komisji Językowej” ŁTN, t. 55, 2010, s. 307- 316.
Nazwiska i przydomki szlachty historycznej ziemi bielskiej na Podlasiu motywowane nazwami heraldycznymi, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. 2, 2010,  s. 24-35.
Przyczynek do kwestii ustalania się nazwisk szlachty na Mazowszu (Cietrzewkowie-Warzyńscy), „Rozprawy Slawistyczne”, t. 23, red. F. Czyżewski, Lublin 2011, s. 293- 297.
O pochodzeniu nazwy uroczyska Kumat pod Brańskiem. Czyżby koniec legendy?, „Studia Białorutenistyczne, t. 8, 2014, s. 237-250.
Proischożdienije roda Skłodowskich na osnowanii małoizwiestnych istoriczeskich istocznikow i nowych onomasticzeskich swiedienii, „Slavica”, t. 44, 2015, s. 21-30.
Nazwiska, przezwiska i przydomki młynarzy i mieszkańców osad młyńskich dawnego starostwa brańskiego na Podlasiu w XVI-XIX wieku, „Studia Białorutenistyczne”, t. 9, 2015, s. 250-279.
Kim był półpanek? Analiza apelatywno-proprialna, „Annales UMCS, sec. FF Philologiae”, t. 33, 2015, s. 95-105.
XVI- i XVII-wieczne antroponimy przedstawicieli warstwy szlacheckiej ziemi bielskiej z formantem –uk, -(cz)uk, [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych, red. F. Czyżewski. M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa, Lublin 2015, s. 315-327.
Antroponimiczne formuły identyfikacyjne oparte na relacji kierunkowej a nazwiska odmiejscowe. Na materiale antroponimii historycznej warstwy chłopskiej okolic Brańska na Podlasiu, „Studia Białorutenistyczne”, t. 10, 2016, s. 303-313.
Nazwiskotwórcza i modelowa funkcja formantu –ski/–cki w antroponimii szlachty i chłopów okolic Brańska na Podlasiu w XV-XIX wieku, [w:] Biełaruska-polskija mounyja, litaraturnyja, histarycznyja i kulturnyja suwjazi. Zbornik artykułau, Biełarusika-Albaruthenica 37, red. I. E. Bagdanowicz, M. I. Swistunowa, Minsk 2016, s. 80-90.
Świadomość użytkowników forów genealogicznych w zakresie nominacji antroponimicznej, „Prace Językoznawcze”, t. 18, nr 3, 2016, s. 219-236.
Nazwy młynów i osad młyńskich dawnego starostwa brańskiego „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 16, 2016,  s. 345-364.
Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym, Lublin 2017.
Nazwy miejscowe dawnego powiatu nurskiego na Mazowszu, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, nr 6/2017, s. 96-111.
W kwestii autoidentyfikacji antroponimicznej o charakterze nieoficjalnym wśród drobnej szlachty mazowieckiej (na przykładzie Testamentu Sebastiana Roguskiego Wróblika z 1641 roku), „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, nr 6/2017, s. 186-193.
Podlaski ród Poletyłów w świetle antroponimii (XVI-XVII wiek), „Annales UMCS sec. FF Philologiae” , nr 2/2017, s. 179-192.
Imię Cyryl w antroponimii historycznej Brańska i okolic, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, nr 7, 2018, s. 74-84.
Imiona chrzestne w księdze chrztów unickiej parafii Hodyszewo z lat 1759-1801, „Rozprawy Komisji Językowej” ŁTN, t. 65, 2018, s. 273-284.