Archiwum autora: Wojciech Włoskowicz

Nominarium (25 I 2024), Wawrzyniec Orliński i Anna Salina, “Te absurdalne badania nazwisk…”

25 stycznia 2024, godz. 13:00 mgr Wawrzyniec Orliński, dr Anna Salina “Te absurdalne badania nazwisk…” – czyli o Wróblach, Kawkach, Kosach, Serokach i realizacji projektu badań genetycznych dawnych mieszkańców terenów leżących nad dolną Narwią i Bugiem. Adres spotkania Z00M (proszę wkleić do paska adresów przeglądarki, uprzednio zastąpiwszy [nazwy znaków w nawiasach kwadratowych] danymi znakami: https[dwukropek… Dowiedz się więcej »

Nominarium (27.10.2022) Artur Gałkowski, „Markery włoskości”. Nawiązania do języka i kultury włoskiej w strukturze markonimów rejestrowanych w Polsce

27 października 2022, godz. 13:00 dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski „Markery włoskości”. Nawiązania do języka i kultury włoskiej w strukturze markonimów rejestrowanych w Polsce Abstrakt: Markonimia (chrematonimia marketingowa) tworzona na użytek komunikacji businessowej w Polsce wykazuje znaczące wpływy egzogenne, wśród których wyróżniają się odniesienia do języka włoskiego, tym samym kultury implikowanej tego rodzaju nawiązaniami.… Dowiedz się więcej »

Nominarium (30.06.2022) Ewa Wolnicz-Pawłowska, Urzędowe ustalanie nazw geograficznych w perspektywie globalnej i lokalnej

30 czerwca 2022, g. 13:00 prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska Urzędowe ustalanie nazw geograficznych w perspektywie globalnej i lokalnej Abstrakt: Stosowanie ujednoliconego nazewnictwa geograficznego daje każdemu krajowi wymierne korzyści społeczne i gospodarcze. Międzynarodowa współpraca w tym zakresie jest promowana i wspierana przez ONZ, a koordynacją działań zajmuje się jej agenda – UNGEGN.W referacie nakreślono historię… Dowiedz się więcej »

Nominarium (26 May 2022) I. M. Nick, Hunting Sarah and Israel: The Role Played by Onomastic Name Policies in Engineering the Shoah

26th May 2022, 6 PM (CEST, Warsaw time) Professor I. M. Nick (Germanic Society for Forensic Linguistics) Hunting Sarah and Israel: The Role Played by Onomastic Name Policies in Engineering the Shoah Abstract: Before the National Socialist (NS) murderous regime issued the edict requiring all persons of Jewish descent to wear the infamous Yellow Star,… Dowiedz się więcej »

Nominarium (21.04.2022) Łukasz Karpecki, Mikrotoponimia pogranicza kulturowego w procesie przemian społeczno-politycznych na przykładzie dawnej gminy Nowosiółki Dydyńskie

21 kwietnia 2022, g. 13:00 mgr Łukasz Karpecki Mikrotoponimia pogranicza kulturowego w procesie przemian społeczno-politycznych na przykładzie dawnej gminy Nowosiółki Dydyńskie Abstrakt: Mikrotoponimia jest rodzajem pomostu między językoznawstwem a geografią. Nieodzownie wiąże się z przestrzenią, miejscem, człowiekiem i językiem. Obecnie, w wyniku zwrotu kulturowego, w efekcie którego wyodrębniły się takie subdyscypliny jak onomastyka kulturowa i… Dowiedz się więcej »

Beata Afeltowicz

dr Beata Afeltowicz Instytut Językoznawstwa Uniwersytet Szczeciński beata.afeltowicz (at) wp.pl jez.usz.edu.pl/badania-naukowe/zespoly-badawcze/frazeologia-i-paremiologia/#dr-afeltowicz-beata Zainteresowania badawcze: językoznawstwo, onomastyka, toponomastyka, chrematonomastyka Pełnione funkcje: – członkini Zespołu Badawczego Frazeologii i Paremiologii w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym US – od 1.10.2019 r. – członkini Pracowni Onomastyki Słowiańskiej (od 2021 r.) – członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego –… Dowiedz się więcej »

Paweł Czernek

dr Paweł Czernek Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Zainteresowania badawcze: antroponimia, toponimia, chrematonimia, ideonimia Publikacje onomastyczne: 1. Bunt w rytmie rocka, czyli o „gorszących” nazwach zespołów muzycznych (w:) GORSZENIE w literaturze, języku, mediach i edukacji, red. B. Skowronek, E. Rudnicka-Fira, Kraków 2013 2. Ideonimy polskich piosenek rockowych (na przykładzie repertuaru zespołu Róże Europy) (w:)… Dowiedz się więcej »

Aleksandra Pronińska

dr hab. Aleksandra Pronińska Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie aleksandra.proninska (at) up.krakow.pl Zainteresowania badawcze: językoznawstwo porównawcze włosko-polskie, onomastyka, onomastyka literacka

Ewa Nowak-Pasterska

dr Ewa Nowak-Pasterska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ewa.n (at) amu.edu.pl http://zhjp.amu.edu.pl/o-nas/dr-ewa-nowak-pasterska/ Zainteresowania badawcze: onomastyka uzualna, antroponomastyka, socjolingwistyka, glottodydaktyka

Marta Nowak

dr Marta Nowak Uniwersytet w Lublanie, Słowenia marta.nowak (at) ff.uni-lj.si Zainteresowania badawcze: glottodydaktyka, onomastyka literacka, fonetyka, fonologia Pełnione funkcje: lektor języka polskiego jako obcego, asystent Mężczyzna w baraniej czapie i rudy lisek ze stolicy – funkcja deskrypcji jednostkowej w poznańskich kryminałach [w:] Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing, red. M. Graf,… Dowiedz się więcej »

Piotr Złotkowski

dr hab. Piotr Złotkowski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,3215,pl.html Zainteresowania badawcze:antroponimia, toponimia Publikacje onomastyczne:Elementy wschodniosłowiańskie w nazewnictwie szlachty ziemi bielskiej w XVI- XVII wieku, „Studia Białorutenistyczne”, t. 1, 2007, s. 379- 386.Przydomki i przezwiska szlachty ziemi bielskiej na Podlasiu w XVI – XVII w., [w:] Badania filologiczne i metodyczne/ Fiłołogiczeski i metodiczeski izsledwanija, red.… Dowiedz się więcej »

Bogusław Zagórski

dr Bogusław Ryszard Zagórski Instytut Ibn Chalduna; Collegium Civitasboguslaw.zagorski (at) transmontana.pl www.brzagorski.com Zainteresowania badawcze: onomastyka arabska, afrykańska, turecka, perska;geografia historyczna;podróże, geografia i kartografia arabska;kultura muzułmańska Funkcje i członkostwo w organizacjach: założyciel i dyrektor Instytutu Ibn Chalduna; wykładowca w Collegium Civitasstały członek KSNG i UNGEGN

Wojciech Włoskowicz

dr Wojciech WłoskowiczInstytut Języka Polskiego PAN wloskowicz (at) gmail.com wojciechwloskowicz.pl Zainteresowania badawcze: onomastyka ogólna (teoria onomastyki), toponomastyka, semantyka, translatoryka, terminologia, językoznawstwo normatywne Funkcje: prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Onomastycznegoczłonek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiejczłonek korespondent Joint ICA/IGU Commission on Toponymy [informacja o Komisji na stronach ONZ]członek Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów… Dowiedz się więcej »

Łukasz Trzeciak

dr Łukasz Trzeciak Akademia Pomorska w Słupskulukasz.trzeciak (at) apsl.edu.plORCID: https://orcid.org/0000-0003-1999-5004 Zainteresowania badawczeonomastyka historyczna i współczesna (antroponomastyka, toponomastyka, chrematonomastyka), historia języka polskiego, funkcjonowanie współczesnej polszczyzny, kultura języka polskiego Publikacje onomastyczne Monografie:Antroponimia Kresów Południowo-Wschodnich w XVII i XVIII wieku – na przykładzie rzymskokatolickiej parafii w Żółkwi, t. 1, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2016, ISBN 978-83-65666-27-7, ss.… Dowiedz się więcej »

Paweł Swoboda

dr Paweł Swoboda Instytut Języka Polskiego PAN Zainteresowania badawcze:onomastyka, socjolingwistyka, geografia nazewniczaFunkcje:Skarbnik Polskiego Towarzystwa Onomastycznego Książki i artykuły naukowe:Swoboda P. (2011), O kilku polskich toponimach z nagłosowym O(b)- na tle słowiańskim. „Onomastica” 55, s. 53–71.Swoboda P. [rec.] (2011), Jerzy Duma, Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujście do Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci),… Dowiedz się więcej »

Katarzyna Sucharska

dr Katarzyna Blandyna Sucharska Instytut Języka Polskiego PAN katarzyna.sucharska (at) ijp.pan.pl https://ijp.pan.pl/pracownicy/katarzyna-sucharska/ Zainteresowania badawcze:toponomastyka, medioonomastyka, metaforologia Publikacje onomastyczne:Sucharska, Katarzyna Blandyna, Nazwy gildii w grze World of Warcraft, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio FF – Philologiae 37, nr 2 (grudzień 2019): 207. https://doi.org/10.17951/ff.2019.37.2.207-218.

Adam Siwiec

dr hab. Adam Antoni Siwiec, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej ant.siwiec (at) poczta.umcs.lublin.plstrona pracownicza: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2473,pl.html Zainteresowania badawcze:onomastyka kulturowa, literacka, nazwy w komunikacji, język miastaFunkcje: Sekretarz Rady Naukowej PTO Publikacje onomastyczne: MONOGRAFIENazwy własne w prozie Michała Choromańskiego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1998, 187 s. [IFP UMCS: Literatura –… Dowiedz się więcej »

Mirosława Sagan-Bielawa

dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki m.sagan-bielawa (at) uj.edu.plhttp://www.klks.polonistyka.uj.edu.pl/dr-hab-miroslawa-sagan-bielawa Zainteresowania badawcze:Socjolingwistyka – zróżnicowanie polszczyzny a zmiany kulturowe, społeczno-polityczne i ekonomiczne; społeczna świadomość językowa; dawne i współczesne nazwy własne w aspekcie socjolingwistycznym. Funkcje:członek Komisji Rewizyjnej PTO Publikacje onomastyczne:Język w procesie kształtowania nowych regionów w Polsce, „Slavia Meridionalis” 21, 2021,… Dowiedz się więcej »

Mariusz Rutkowski

prof. dr hab. Mariusz Rutkowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rutkow (at) uwm.edu.pl Zainteresowania badawcze:teoria nazw własnych; onomastyka synchroniczna; pragmatyka onomastyczna; semantyka onomastyczna; nazwy w komunikacji; onomastyczna analiza dyskursu; Funkcje:Dyrektor Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie wiceprzewodniczący Rady Naukowej PTO Granty badawcze: 1/ Semantyczno-formalne przekształcenia nazw własnych we współczesnym języku polskim – zjawiska apelatywizacji, metaforyzacji… Dowiedz się więcej »

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-HanczewskaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rutkiewi (at) amu.edu.pl www.leksykologia-logopedia.amu.edu.pl Zainteresowania badawcze:teoria nazw własnych, semantyka nazw własnych, toponomastyka, onomastyka kulturowa, neurobiologia nazw własnych Pełnione funkcje:kierownik Zakładu Leksykologii i logopedii UAM w Poznaniu (od 2019 roku)kierownik Komisji Onomastycznej PAN Oddział w Poznaniu (od 2010 roku) Publikacje onomastyczne (pełna lista publikacji na… Dowiedz się więcej »

Renata Przybylska

prof. dr hab. Renata Przybylska Uniwersytet Jagielloński / Instytut Języka Polskiego PAN renata.przybylska (at) uj.edu.pl Zainteresowania badawcze:antroponimia, chrematonimia, toponimia, faleronimia Publikacje onomastyczne: 1. O współczesnych nazwach firm, Język Polski LXXII 1992, z. 2-3, s. 138-151. 2. Nazwać swoją firmę, [w:] Porozmawiajmy o języku, red. Mirosław Skarżyński, Kielce 1992, Wydawnictwo Pedagogiczne, s.29-34. 3. Duch nowych czasów… Dowiedz się więcej »

Agnieszka Myszka

dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa agmyszka (at) ur.edu.pl agnieszka.myszka.urz (at) wp.pl http://ifp.univ.rzeszow.pl/opracowniku.php?idD=540 Zainteresowania badawcze:badania różnych kategorii nazw własnych w aspekcie synchronicznym i diachronicznym; historia języka polskiego w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej; ortofonia, kultura mówienia Funkcje:Dyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Kierownik Podyplomowych Studiów Logopedii i Neurologopedii Publikacje… Dowiedz się więcej »

Ewa Młynarczyk

dr hab. Ewa Młynarczyk Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej emlyn (at) up.krakow.plhttp://filpolska.up.krakow.pl/index.php/ewa-mlynarczyk/ Zainteresowania badawcze:lingwistyka kulturowa, frazeologia i paremiologia, chrematonimia, leksykologia diachroniczna Funkcje:Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UPCzłonek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka PolskiegoZastępca Przewodniczącej Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Oddział Kraków Publikacje onomastyczne:Metaforyczne związki wyrazowe w nazwach placówek handlowo-usługowych we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” XC (2010),… Dowiedz się więcej »

Mariusz Koper

dr hab. Mariusz KoperKatedra Języka Polskiego KULmkoper (at) kul.lublin.plhttps://pracownik.kul.pl/Mariusz.Koper Zainteresowania badawcze:analizy onomastyczne, polsko-ukraińskie stosunki językowo-etniczne, język inskrypcji nagrobnych cmentarzy pogranicza polsko-ukraińskiego, język sportu, badania regionalne Roztocza i Równiny Bełskiej Funkcje i członkostwo w organizacjach:Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa OnomastycznegoCzłonek Towarzystwa Naukowego KULCzłonek Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie LubelskimCzłonek nieformalnej Lubyckiej Grupy… Dowiedz się więcej »

Irena Kałużyńska

prof. UW dr hab. Irena Kałużyńska Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Sinologii i.s.kaluzynska (at) uw.edu.pl Zainteresowania badawcze:onomastyka, antroponomastyka chińska, antroponimy chińskie, toponomastyka chińska, toponimy chińskie, substytucja homofoniczna w chińskiej onimii Funkcje:Członek International Council of Onomastic Sciences od 2002 r. (członek komisji bibliograficznej 2011-2017) Spis publikacji onomastycznychIrena Kałużyńska (Sulikowska) Monografie: 1.    Contemporary Chinese Place Names. Names… Dowiedz się więcej »

Tomasz Jelonek

dr Tomasz Jelonek Uniwersytet Jagielloński, Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki tomasz.jelonek (at) uj.edu.pl http://www.klks.polonistyka.uj.edu.pl/dr-tomasz-jelonek1 Zainteresowania badawczeonomastyka, język i kultura wsi w ujęciu etno- i socjolingwistycznym, leksykografia gwarowa, kultura języka Publikacje onomastyczneMonografie i słowniki Jelonek T., 2018, Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach, Kraków.Jelonek T., 2018, Słownik mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka, Kraków. ArtykułyJelonek… Dowiedz się więcej »

Ewa Horyń

dr hab., prof. UP Ewa HoryńUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji NarodowejORCID: 0000-0001-5549-5977 e-mail: ewa.horyn (at) up.krakow.plwitryna pracownicza: https://ifp.up.krakow.pl/pracownicy-up/4964-2/ Zainteresowania badawczehistoria języka, lingwistyka kulturowa, onomastyka, leksyka i frazeologia Pełnione funkcjeCzłonkini Redakcji ,,Rocznika Przemyskiego”. Literatura i językCzłonkini Rady Naukowej ,,Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, ,,Studia Linguistica”Członkini zespołu eksperckiego Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)Członkini Towarzystwa… Dowiedz się więcej »

Henryk Duszyński-Karabasz

dr Henryk Duszyński-KarabaszUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyhenryk_duszynski (at) interia.plhttps://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/henryk_duszynski/Zainteresowania badawcze:onomastyka historyczna i współczesna (antroponimia, urbanonimia, wikonimia, chrematonimia, zoonimia)Publikacje onomastyczne:1) Люди культуры в довоенной польской и современной белорусской урбанонимии города Гродно, [w:] Л. П. Кунцевіч, Н. В. Паляшчук (рэд.), Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы, Мінск 2008, s. 388-392. 2) Nazwy ulic i placów Wyrzyska, [w:] Język,… Dowiedz się więcej »

Barbara Czopek-Kopciuch

śp. prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch (1952-2020) Instytut Języka Polskiego PAN barbara.czopek (at) ijp.pan.pl https://ijp.pan.pl/odeszli-od-nas/prof-dr-hab-barbara-czopek-kopciuch/archiwalna-strona-pracownicza/ Zainteresowania badawcze:onomastyka, historia języka, kontakty językoweFunkcje:przewodnicząca Rady Naukowej PTOkierownik Pracowni Onomastyki w IJP PAN; redaktor naczelny czasopisma Onomastica;członek Komitetu Językoznawstwa PAN (przewodnicząca Sekcji Onomastycznej);Granty badawcze:Grant nr 1 HO1 DO 1029 „Nazwy wodne Polski” realizowany w okresie 11.10.2005-10.10.2008 w Instytucie Języka… Dowiedz się więcej »

Nominarium (24.02.2022) Paweł Weszpiński, Imieniny miasta. Opowieść o pracach, rozterkach i przygodach Zespołu Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy

24 lutego 2022, godz. 13:00 dr Paweł Weszpiński Imieniny miasta. Opowieść o pracach, rozterkach i przygodach Zespołu Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy Od 32 lat nazywanie elementów przestrzeni Warszawy związane jest działalnością Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Doświadczenia prac Zespołu stały się kanwą do opowieści przygotowanej na Nominarium. A są to doświadczenia ze wszech miar różnorodne. Można w… Dowiedz się więcej »

Nominarium (13.01.2022) Piotr Stalmaszczyk, Nazwy własne: właściwości, funkcje i wiązki cech

13 stycznia 2022, godz. 15:00 (CET, Warsaw time) prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Uniwersytet Łódzki Nazwy własne: właściwości, funkcje i wiązki cech Nazwy własne stanowią współcześnie przedmiot analiz i debat w obrębie licznych dyscyplin: m.in. w językoznawstwie, logice, filozofii języka, literaturoznawstwie, antropologii kulturowej, translatoryce. Moje wystąpienie poświęcone będzie omówieniu wybranych… Dowiedz się więcej »

Nominarium (16.12.2021) / Katalin Reszegi: Cognitive approach in onomastics

16 December 2021 r., 1:00 PM CET (Warsaw time) Katalin Reszegi, University of Debrecen, Department of Hungarian Linguistics Cognitive approach in onomastics The cognitive approach and the frameworks of cognitive linguistics appeared practically in the 2000s in onomastic studies. Contrary to the short period of time, cognitive onomastics achieved remarkable results, that demonstrate that the… Dowiedz się więcej »