Mariusz Koper

przez | 21 lutego 2022

dr hab. Mariusz Koper
Katedra Języka Polskiego KUL
mkoper (at) kul.lublin.pl
https://pracownik.kul.pl/Mariusz.Koper

Zainteresowania badawcze:
analizy onomastyczne, polsko-ukraińskie stosunki językowo-etniczne, język inskrypcji nagrobnych cmentarzy pogranicza polsko-ukraińskiego, język sportu, badania regionalne Roztocza i Równiny Bełskiej

Funkcje i członkostwo w organizacjach:
Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Onomastycznego
Członek Towarzystwa Naukowego KUL
Członek Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
Członek nieformalnej Lubyckiej Grupy Inicjatywnej

Publikacje onomastyczne

Monografie:

Nazwy miejscowe gminy Lubycza Królewska. Historia – osadnictwo – język, Lubycza Królewska 2009, ss. 150.
Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska. Słownik historyczno-onomastyczny, Lubycza Królewska 2014, ss. 220.
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego, Lublin 2019, ss. 410.

Artykuły naukowe:

Z toponimii Roztocza, „Roczniki Humanistyczne” 49-50(2001-2002), z. 6, s. 179-193.
Osobliwe formacje mikrotoponimiczne z terenu dawnej ziemi chełmskiej, [w:] Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Łesiów, M. Olejnik, Lublin 2005, s. 89-97.
Problemy z ustaleniem statusu historycznej nazwy terenowej, „Roczniki Humanistyczne” 53(2005), z. 6, s. 53-59.
Jeszcze raz w sprawie klasyfikacji nazw terenowych, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, t. XV, Poznań 2006, s. 65-72.
O etymologii ludowej i naukowej kilku nazw miejscowych powiatu tomaszowskiego, „Facta Simonidis” 2008, nr 1, s. 327-339.
O nazwach terenowych na -izna oraz -szczyzna, „Roczniki Humanistyczne” 56(2008), z. 6, s. 89-100.
Co znaczą nazwy miejscowe? Etymologie i pseudoetymologie w „gawędach kresowych” Katarzyny Węglickiej, [w:] Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, red. I. Generowicz, E. Kaczmarska, I. M. Doliński, Warszawa 2009, s. 81-90 (współautor Henryk Duda).
O nazwie miejscowej Hrebenne, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009, s. 205-2010.

Szarowola i gęsi, czyli jak nie popularyzować onomastyki, „Język Polski” 88(2009), z. 4-5, s. 301-304.
Z zagadnień gramatyki onomastycznej i kultury języka – ulica Łunia, „Roczniki Humanistyczne” 57(2009), z. 6, s. 49-54.
O nazwie miejscowości Wierszczyca w powiecie tomaszowskim, „Roczniki Humanistyczne” 59(2011), z. 6, s. 51-56.

Geneza nazwy Roztocze, [w:] Roztocze. Historia i kultura, red. W. Łysiak, Tomaszów Lubelski–Lubaczów 2012, s. 25-34.
Peryfrazy w języku komentatorów sportowych, „Roczniki Humanistyczne” 60(2012), z. 6, s. 113-122.
Historyczna mikrotoponimia gminy Wola Uhruska, [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110. rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997), red. F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa, Lublin–Włodawa 2015, s. 201-213.
O nazwach Bełżec, Bełz i Sołokija, „Rocznik Tomaszowski” 2015, nr 4, s. 183-190.
З топонімії давньої Белзької землі – історія, стан досліджень, джерела і дослідницькі перспективи // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2015. Вип. 64. c. 175-182.

Z ojkonimii i anojkonimii powiatu tomaszowskiego – historia, stan badań, źródła i perspektywy badawcze, [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf, Poznań 2015, s. 257-266.
Przezwiska i pseudonimy sportowców, „Prace Językoznawcze” 2016, XVIII/3, s. 101-112 (współautor Marcin Kojder).
Z zagadnień gramatyki onomastycznej nazw geograficznych powiatu tomaszowskiego, [w:] Centrum a peryferie w opisach językoznawczych, red. F. Czyżewski, M. Olejnik, H. Pelcowa, Lublin 2016, s. 57-67.
Kilka uwag o mikrotoponimii dawnej ziemi chełmskiej, [w:] Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2016, s. 235-244.

O nazwach ulic w miejscowościach gminy Lubycza Królewska, [w:] Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin–Lubycza Królewska 2017, s. 181-194.
Józefińska mapa topograficzna Galicji oraz jej znaczenie w badaniach onomastycznych na pograniczach językowo-kulturowych, [w:] Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Kojder, M. Olejnik, Lublin 2017, s. 31-37.
Polska dawaj! O języku piłkarskiego hasła oraz jego bliższych i dalszych konotacjach, „Poradnik Językowy” 1(2019), s. 95-105.
Zagadkowe toponimy powiatu tomaszowskiego: Paary, Pucharki, Szkoci Dół i Ulhówek, „Rocznik Tomaszowski” 2019, nr 8, s. 215-226.
Błudek // Błódek, Błutko // Błótko…, czyli o kłopotach z nazwą byłego obozu NKWD/UBP w gminie Susiec. Przyczynek do szczegółowej analizy, „Tomaszowska Teka Regionalna” 2019, nr 5, s. 2-5.

Recenzje:

Marek Olejnik, Mikrotoponimia powiatu włodawskiego, Rozprawy Slawistyczne UMCS 25, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, ss. 202, „Slavia Orientalis” 2015, nr 4, s. 860-864.

Marcin Kojder, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, Rozprawy Slawistyczne UMCS 24, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, ss. 174, „Roczniki Humanistyczne 64(2016), z. 6, s. 165-170.
Bасиль Вікторович Лучик, Етимологічний словник топонімів України, Видавничий центр «Академія», Київ 2014, 544 c., „Roczniki Humanistyczne” 64(2016), z. 7, s. 224-230.

Artykuły popularnonaukowe (wybór):

Królewskie miejscowości. „Lubycza Kr.”, „Gazeta Lubycka” 2006, nr 11-12/77-78, s. 20-21.
Nazwa miejscowa Bełżec i jej podstawa imienna, „Głos Bełżca” 2007, nr 1/63, s. 10.
Nazwy miejscowości w gminie Bełżec, „Głos Bełżca” 2007, nr 8/70, s. 6.
Lubyczańskie Chyże, „Tygodnik Zamojski” 2010, nr 8 (1576), s. 20.
O nazwie miejscowości Horyniec, „Gazeta Horyniecka” 2015, nr 41, s. 14-15.
O nazwach części Horyńca-Zdroju, „Gazeta Horyniecka” 2016, nr 43, s. 9-10.