Ewa Młynarczyk

przez | 21 lutego 2022

dr hab. Ewa Młynarczyk

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

emlyn (at) up.krakow.pl
http://filpolska.up.krakow.pl/index.php/ewa-mlynarczyk/

Zainteresowania badawcze:
lingwistyka kulturowa, frazeologia i paremiologia, chrematonimia, leksykologia diachroniczna

Funkcje:
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UP
Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Zastępca Przewodniczącej Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Oddział Kraków

Publikacje onomastyczne:
Metaforyczne związki wyrazowe w nazwach placówek handlowo-usługowych we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” XC (2010), s. 277–285.

SKLEP, SALON, STUDIO czy ATELIER – współczesne sposoby nazywania placówek handlowych, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica V”, 2010, s. 179–189.
Terytorialna i kulturowa identyfikacja w krakowskich nazwach firmowych, [w:] Mikrotoponimia i mikrotoponimia w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2015, s. 193-203.
Modne nazwy firmowe (na przykładzie nazw salonów kosmetycznych), [w:] „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 32,  Poznań 2016, s. 117-125.
Językowy obraz troski o II Rzeczpospolitą utrwalony w nazwach stowarzyszeń, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XIII, s. 13-24 (współautor: Marta Karamańska).
Identyfikacja osób w nazwach organizacji kombatanckich II Rzeczpospolitej, „Studia Lingwistyczne”, Rzeszów (w druku); (współautor: Marta Karamańska).