Agnieszka Myszka

przez | 21 lutego 2022

dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

agmyszka (at) ur.edu.pl

agnieszka.myszka.urz (at) wp.pl

http://ifp.univ.rzeszow.pl/opracowniku.php?idD=540

Zainteresowania badawcze:
badania różnych kategorii nazw własnych w aspekcie synchronicznym i diachronicznym; historia języka polskiego w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej; ortofonia, kultura mówienia

Funkcje:
Dyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Kierownik Podyplomowych Studiów Logopedii i Neurologopedii

Publikacje onomastyczne:
A. Monografie

2016, Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta, Rzeszów: Wydawnictwo UR.2012, Nazwy ulic Rzeszowa. Historia i współczesność, Rzeszów: FRAZA (współautor: Piotr Wisz).2006, Toponimia powiatu strzyżowskiego, Rzeszów: Wydawnictwo UR.

B. Artykuły

2018, Opozycja kulturowa STARY – NOWY w onimii południowo-wschodniej Polski, [w:] Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andrae Bańkowski, red. U. Wójcik, V. Jaros, ISBN 978-83-7455-570-8, Częstochowa: Wydawnictwo AJD, s. 305–316.
2018, Od deskrypcji określonej do ergonimu – galicyjskie nazwy przedsiębiorstw, „Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne”, red. U. Bijak, H. Górny, M. Magda-Czekaj, ISBN 978-83-64007-48-4, Kraków: Wydawnictwo PAN, s. 365–378; http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST2018.28).
2018, Pamiątkowe nazwy ulic – rozważania terminologiczne, Onomastica LXII, s. 113–128, DOI: 0.17651/ONOMAST.62.6.
2017, Modele strukturalne nazwań przedsiębiorstw galicyjskich – na podstawie ogłoszeń prasowych z przełomu XIX i XX w., „Słowo. Studia językoznawcze” 8, s. 132-153; doi: 10.15584/slowo.2017.8.09; ISSN 2082-6931
2015, Paniagą pod Luftmaszynę, a stąd już blisko na Baldachówkę… Rzeszów – miasto na styku kultur, „Słowo. Studia językoznawcze” 5, s. 69–82.
2015, Mieszkała na ul. Polnej na Pobitnie, tuż obok Kopca Tatarskiego – głos w sprawie wewnętrznych podziałów urbanonimów, „Onomastica” LIX, s. 209–221.
2015, Obraz miasta galicyjskiego w świetle urbanonimów (na przykładzie Rzeszowa), [w:] 19 slovenská onomastická konferencia, Bratysława: Veda Vydavatel’stvo Slovenskej Akadémie Vied, s. 408–417.
2015, Wyznaczniki proprialności leksemów w dokumentach z XVIII i XIX w. (na przykładzie nazewnictwa miejskiego Rzeszowa), [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 239–252.
2014, Świadomość językowa gimnazjalistów i studentów w zakresie użycia nazw własnych, „Język a Edukacja”, t. 3: Świadomość językowa, red. J. Nocoń, A. Tabisz, Opole: Wydawnictwo UO, s.77–96 (współautor Ewa Oronowicz-Kida).
2014, Struktura wyrazu jako wskaźnik proprialności w toponimii (na przykładzie zapisów z osiemnastowiecznych ksiąg sądowych Rzeszowa), „Onomastica” LVIII, s. 151–166.
2013, Społeczne i kulturowe przyczyny powstawania paralelnych urbanonimów nieoficjalnych – na przykładzie nazw rzeszowskich (XVIII-XX w.), „Słowo. Studia językoznawcze” 4/2013, s. 103–115.
2013, Nazwy własne w Sofiówce Stanisława Trembeckiego, [w:] „Sofiówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, red. M. Patro-Kucab, G. Filip, J. Kowal, Rzeszów: Wydawnictwo UR, s. 175–189.
2012, Ewolucja motywacji współczesnych nazw ulic województwa podkarpackiego, [w:] Jednotlivé a všeobecne v onomastiké, red. M. Ološtiak, Preszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Preszowskiego, s. 262–273 (ISBN 780-80-555-0576-3) .
2010, Nazwy obiektów rzeszowskich teatrów i kin – w perspektywie diachronicznej, [w:] Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura, red. J. Lizak, E. Błachowicz, Rzeszów, s. 108–121.
2010, Wariantywność onimów a sytuacja komunikacyjna – na przykładzie podkarpackich nazw, [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, red. R. Łobodzińska, t. 2, Łask, s. 93–105.
2010, Nazwiska polityków jako źródło neologizmów funkcjonujących w mediach, „Styl i tekst”, red. N. Szumarowa, wypusk 11, Kijów, s. 61–71.
2008, Tradycja i nowoczesność. Nowe nazwy przestrzeni wiejskiej, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji II, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn, s. 88–101.
2007, Metaforyka przezwisk młodzieżowych, [w:] Literatura i język wczoraj i dziś, red. E. Błachowicz, J. Lizak, Rzeszów, s. 104–118.
2007, Przezwiska uczniowskie – nowe struktury, nowe bazy semantyczne, [w:] Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków, s. 267–279.
2006, Stereotyp góry i lasu a językowy obraz oronimów i nazw leśnych w powiecie strzyżowskim, „Prace Humanistyczne 7”, s. 253–263.
2005, Miejsce nazw przyimkowych w toponimii (na przykładzie mikrotoponimów powiatu strzyżowskiego), „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2, s. 36–54.
2005, Status onomastyczny członów Rzeka, Góra w nazwach typu Golcowa Rzeka, Góra Grudna, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. XVIII, s. 43–52.
2004, Obraz lasu w nazwach niewielkich obiektów geograficznych (na przykładzie toponimów powiatu strzyżowskiego), [w:] Las w kulturze polskiej 3, red. W. Łysiak, Poznań, s. 75–87.
2005, Stereotyp rzeki a językowy obraz hydronimów (na podstawie nazw wodnych powiatu strzyżowskiego), [w:] Studia Philologica, red. J. Pasterska, R. Mnich, E. Pszenyczny, Drohobycz-Koło, s. 281–292.
2003, Nazwy ulic i nazwy dróg jako znaki językowe (w świetle teorii prototypów), [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 324–331.
2003, Przezwiska uczniów szkół podstawowych (na przykładzie szkół w Sędziszowie Małopolskim), „Zeszyty Naukowe UR, Seria Filologiczna”, Językoznawstwo 1, s. 68–86.
2002, Onomastyka „użyteczna” czy „używkowa” – kilka uwag o nazwach osobowych i miejscowych motywowanych nazwami używek, [w:] Używki w literaturze. Od Młodej Polski do współczesności, red. T. Linkner, Gdańsk, s. 331–338.
2002, Semantyka, struktura i językowy obraz mikrotoponimów leśnych, [w:] Las w kulturze polskiej 2, red. W Łysiak, Poznań, s. 51–65.
2001, Nazwiska żon i córek w księgach metrykalnych parafii Frysztak z końca XVIII w., „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna”, Językoznawstwo 6, s. 25–40.
1999, Ewolucja zasobu imiennictwa parafii Frysztak w ciągu ostatnich dwóch wieków, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna”, Językoznawstwo 5, s. 211–236.
1997, Struktura nazwisk mieszkańców parafii Frysztak na podstawie wybranych zapisów z ksiąg metrykalnych, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna”, Językoznawstwo 3, s. 229–254.