Renata Przybylska

przez | 21 lutego 2022

prof. dr hab. Renata Przybylska

Uniwersytet Jagielloński / Instytut Języka Polskiego PAN

renata.przybylska (at) uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:
antroponimia, chrematonimia, toponimia, faleronimia

Publikacje onomastyczne:

1. O współczesnych nazwach firm, Język Polski LXXII 1992, z. 2-3, s. 138-151.

2. Nazwać swoją firmę, [w:] Porozmawiajmy o języku, red. Mirosław Skarżyński, Kielce 1992, Wydawnictwo Pedagogiczne, s.29-34.

3. Duch nowych czasów w nazwach firm na Podkarpaciu, [w:]  Halina Kurek,  Franciszek Tereszkiewicz, (red.), Ziemia krośnieńska w kulturze polskiej,   Kraków 1996,  Universitas, s.115-124.

4. Modne nazwy firm, [w:] Moda jako problem lingwistyczny, red. Krystyna Wojtczuk, Siedlce 2002: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 155-164

5. Konwencje nazewnicze w obrębie nazw barów, kawiarni i restauracji,  [w:] Rozmaitości językowe, red. M.Skarżyński i M. Szpiczakowska, Kraków 2002: Księgarnia Akademicka, s. 247-255, ISBN 83-7188-560-1

6. Obiegowe formy imion – choas czy system?, [w:] Ewa Błachowicz, Jadwiga Lizak (red.) Literatura i język wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 97-103, ISBN 978-83-7338-323-4

7. Nowe nazwy nowych inwestycji mieszkaniowych w Polsce, [w:] Izabela Łuc, Małgorzata Pogłódek (red.), W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych, 2012,  s.281-288 ISBN 978-83-226-2111-0

8. Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce, [w:], Artur Gałkowski, Renata Gliwa (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014, s. 227-234, ISBN 978-837969-307-8

9. Imiona i przezwiska w rodzinie ziemiańskiej – na marginesie wspomnień Anny Rey Potockiej, [w:] M. Zaśko-Zielińska, Małgorzata Misiak, Jan Kamieniecki, Tomasz Piekot (red.). Lingua et gaudium, Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Miodkowi, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2016, s. 291-296; ISBN 978-83-7977-199-8

10. O nazwach nagród współcześnie przyznawanych w Polsce, czyli o lauronimach, Onomastica LIX/1 (59), 2017

11. Marysia, Maryla, Mania… O kategorii imion obiegowych, Onomastica  (59) LXI/2, 2017

12. Imię i jego formy w kręgach ziemiańskich – na materiale wspomnień, Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica XII (2017), s. 219-225,  ISSN 2083-1765 DOI 10.24917/20831765.22

13. Przyimki pod i za w toponimii, [w:] Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, red. Renata Przybylska, Maciej Rak, Agata  Kwaśnicka-Janowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN 978-83-233-4512-1

14. Nazwy odznaczeń w Drugiej Rzeczpospolitej,[ w:] Renata Przybylska, Barbara Batko-Tokarz, Sylwia Przęczek-Kisielak, Niepodległa wobec języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

15. Imiennictwo w polskich rodzinach ziemiańskich na przełomie XIX i XX wieku , Socjolingwistyka 34, s.183-195,

16. Strategie marketingowe w nazwach nowych inwestycji deweloperskich w Polsce, [w:] Mariusz Rutkowski, Agata Hącia, Nazwy własne w języku i społeczeństwie, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2021, s. 233-242, ISBN 978-83-8100-267-7