Irena Kałużyńska

przez | 21 lutego 2022

prof. UW dr hab. Irena Kałużyńska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Sinologii

i.s.kaluzynska (at) uw.edu.pl

Zainteresowania badawcze:
onomastyka, antroponomastyka chińska, antroponimy chińskie, toponomastyka chińska, toponimy chińskie, substytucja homofoniczna w chińskiej onimii

Funkcje:
Członek International Council of Onomastic Sciences od 2002 r. (członek komisji bibliograficznej 2011-2017)

Spis publikacji onomastycznych
Irena Kałużyńska (Sulikowska)

Monografie:

1.    Contemporary Chinese Place Names. Names of Administrative Divisions at County and City Level, Peter Lang AG, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien 2002 (Schweizer Asiatische Studien, Monographien, vol. 33, 331 s.
2.    Chinese Female Namings. Past and Present, Wydawnictwo AGADE, Warszawa 2008, 410 s.

Artykuły:

1.    Z zagadnień toponomastyki chińskiej: Zjawisko tabu a nazwy geograficzne. Nazwy er panowania cesarzy w nazewnictwie geograficznym, Przegląd Orientalistyczny 2/142, 1987, s. 175-189.

2.    The Taboo and Chinese Geographical Names, Orientalia Varsoviensia, 3, 1990, s. 17-35.

3.    Chinese Directional and Locational Place Names, Rocznik Orientalistyczny, t. 48, z. 1, 1992, s. 13-25.

4.    The Substitution by Homophones in Chinese Geographical Names, Rocznik Orientalistyczny, t. 50, z. 1, 1995, s. 123-135.

5.    Chinese Combined Place Names, Rocznik Orientalistyczny, t. 51, z.1, 1996/1998, s. 159-166.

6.    Mechanism of Origin of Contemporary Chinese Place Names, Acta Philologica, 26, 1999, s. 30-41.

7.    Wishful Thinking and Chinese Place Names, Rocznik Orientalistyczny, t. 54, z. 2, 2001, s. 183-193.

8.    Współczesne chińskie nazwy miejscowe (nazw miast i powiatów) – cechy strukturalne i semantyczne, Onomastica, XLVI, 2001, s. 123-144.

9.     Traditional Chinese Rules Concerning Personal Naming and ‘Depreciating Names’, Rocznik Orientalistyczny, t. 57, z. 2,  2004, s. 129-142.

10.    Chińskie „złe” nazwy osobowe, Onomastica, XLIX, 2004, Kraków 2005,  s. 81-94.

11.    Tradycja i współczesność na przykładzie nazw osobowych chińskich kobiet, [w:] Onimizacja i apelatywizacja, red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 95-102.

12.    Patterns of Chinese Female Names and Names with the ‘Woman Radical’, Rocznik Orientalistyczny, t. 59, z.2, 2006, Warszawa 2007, s. 128-137.

13.    Chinese Reduplicated Given Names, Acta Asiatica Varsoviensia, 19, 2006, s. 1-5.

14.    Contemporary Chinese Place-names Consisting of Personal Names, [w:] Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences 3, red. Eva Brylla & Mats Wahlberg, Rob Rentenaar, Uppsala 2007, s. 168-176.

15.    Hypocoristic Given Names of Chinese Women, Rocznik Orientalistyczny, t. 61, z.1, 2008, s. 99-114.

16.    Different Categories of Names within Traditional Chinese Personal Names, Acta Asiatica Varsoviensia, 21, 2008, s. 57-79.

17.    Nowe zjawiska w dziedzinie chińskich nazw osobowych, [w:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, PANDIT, Kraków 2007 (wydane w 2009), s. 297-306.

18.    Chinese Female Naming, [w:] Linguistic and Oriental Studies from Poznań, 9, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, s. 109-137.

19.    Semantically transparent given names of the Han nation, [w:] China Past and Present, New Polish Papers in Chinese Studies, red. M. Jacoby, I. Kałużyńska, D. Mierzejewski, J. Pawłowski, M. Religa, Warsaw University Press WUP, 2010, s. 125-134.

20.    Społeczne uwarunkowania najnowszej mody imienniczej w ChRL, [w:] Nazwy własne i społeczeństwo, red. R. Łobodzińska, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2010, t. 1, s. 199-210.

21.     Chinese Female Namings – Past and Present, [w:] I nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa 2005, vol. V, Antroponomastica/Personal Names/ Personennamen/Anthroponomastique, Nominatio, Collana di Studi Onomastici,  red. D. Bremer, M.G. Arcamone,  Edizioni ETS, Pisa 2010, s. 215-223.

22.    Z zagadnień chrematonimii chińskiej, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. Maria Biolik, Jerzy Duma, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011, s. 235-242.

23.    Badania toponomastyczne w Chinach (ChRL) do 2000 r., www.onomastyka.uni.lodz.pl/mkos-co-mks/chiny, 2012.

24.    Male Names of Women and Female Names of Men in the Chinese Society, [w:] Els noms en la vida quotidiana/Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, Biblioteca Tecnica de Politica. Linguistica. Onomastica, red. J. Tort I Donada, M. Montagut i Montagut, Generalitat de Catalunya, 2014, ISBN 978-84-393-9162-3; DL B 15794-2014, DOI 10.2436/15.8040.01.81, s. 791-797 (0,5 ark).

25.    Aksjologia a chińskie tradycyjne imiona kobiet, Roczniki Humanistyczne, t. LXII, z. 9, 2014, ISSN 0035-7707, s. 9-25 (0,8 ark).            

26.    Mikrotoponimia chińska. Chińskie nazwy miejsc widokowych, [w:] Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ISBN 978-83-7969-307-8, s. 245-252 (0,5 ark).

27.    Traditional Chinese Generation Names, Onomastica, LIX, 2015, ISSN 0078-4648, s. 107-121,  (0,8 ark).

28.    Funkcje semantycznie transparentnych imion chińskich, [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. Irena Sarnowska, Mieczysław Balowski, Magdalena Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poznań 2015, ISBN 978–83–943050–3–1, s. 223-234 (0,7 ark).

29.    Chinese Naming – Substitution by Homophones, Acta Asiatica Varsoviensia, 28, 2015, PL ISSN 0860-6102, ISBN 978-83-7452-091-1, s. 79-91 (0,7 ark).

30.    Names of Chinese Singsong Girls (up to the End of the 19th Century, [w:] Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, red. Carole Hough, Daria Izdebska, University of Glasgow, Glasgow 2016, t. 3 “Anthroponomastics”, ISBN 10: 0-85261-947-2, ISBN 13: 978-0-85261-947-6, s. 154-163,  (0,6 ark).

31. Substitution by Homophones in Chinese and Changes to Old Street Names in Beijing after 1949, Onomastica, LXII, 2018, ISSN 0078-4648, s. 273-280, 0,6 ark.

32. Chińskie nazwy religijne i zabobonne, [w:] Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki społeczne, red. U. Bujak, H. Górny, M. Magdy-Czekaj, Kraków, Instytut Języka Polskiego PAN, 2018, ISBN 978-83-64007-48-4, s. 201-210, 0,6 ark.

Granty badawcze:

Indywidualny grant publikacyjny w 2007 r. dla pracy „Chinese Female Namings – Past and Present” fundacji Chiang Ching-kuo, Tajpej, Tajwan.

Zapraszamy też do lektury zamieszczonego na stronach PTO opracowania prof. Ireny Kałużyńskiej:

O nazwie miasta Wuhan