Mirosława Sagan-Bielawa

przez | 21 lutego 2022

dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki

m.sagan-bielawa (at) uj.edu.pl
http://www.klks.polonistyka.uj.edu.pl/dr-hab-miroslawa-sagan-bielawa

Zainteresowania badawcze:
Socjolingwistyka – zróżnicowanie polszczyzny a zmiany kulturowe, społeczno-polityczne i ekonomiczne; społeczna świadomość językowa; dawne i współczesne nazwy własne w aspekcie socjolingwistycznym.

Funkcje:
członek Komisji Rewizyjnej PTO

Publikacje onomastyczne:
Język w procesie kształtowania nowych regionów w Polsce, „Slavia Meridionalis” 21, 2021, s. 1-16, https:// doi.org/10.11649/sm.2419

Między reklamą a nazwą własną. Przymiotnik tani w nazwach polskich aptek „Onomastica” t. 63, 2019, s. 227-239, http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.63.12.

Nazwy województw wśród nazw własnych – funkcja, struktura, wariantywność, „Język Polski” XCVII, 2017, z. 2, s. 72–84.

Gdzie jest Śląsk? Współczesny językowo-kulturowy obraz województwa śląskiego i jego sąsiadów, [w:] Kulturowo-językowy obraz Śląska, red. L. Przymuszała i D. Świtała-Trybek, Opole 2017, s. 13–23.

Nazwy współczesnych województw i ich mieszkańców – budowanie nowej tożsamości regionalnej? [w:] Tradycja dla współczesności, t. 9: Tożsamości społeczno-kulturowe – kreacja i komunikacja, red. M. Dziekanowska, M. Wójcicka, Lublin 2016, s. 109–123.

Symbolika pozaborowych nazw własnych w społecznej świadomości Polaków, [w:] M. Sagan-Bielawa, Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2014, s. 75–100.

Mapa Drugiej Rzeczypospolitej. Nazwy własne w czytankach szkolnych z lat 30. XX w., [w:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji jej jubileuszu, red. J. S. Gruchała i H. Kurek, Kraków 2010, s. 331–337.

Przestrzeń miejska a nazewnictwo ulic (na przykładzie toponimii Przemyśla, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2006, s. 405 – 415.

Nazewnictwo ulic w ujęciu socjolingwistycznym (na przykładzie plateonimii Przemyśla), [w:] Onomastyka a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, red. M. Czachorowska i Ł. M. Szewczyk, Bydgoszcz 2000, s. 387–392.

Tendencje nazewnicze w plateonimii najstarszej części Przemyśla (XV-XX w.), „Zeszyty Naukowe UJ” MCCXXVI – 1999, Prace Językoznawcze z. 119, s. 93–110.