Adam Siwiec

przez | 21 lutego 2022

dr hab. Adam Antoni Siwiec, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej

ant.siwiec (at) poczta.umcs.lublin.pl
strona pracownicza: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2473,pl.html

Zainteresowania badawcze:onomastyka kulturowa, literacka, nazwy w komunikacji, język miasta
Funkcje: Sekretarz Rady Naukowej PTO

Publikacje onomastyczne:

MONOGRAFIE
Nazwy własne w prozie Michała Choromańskiego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1998, 187 s. [IFP UMCS: Literatura – Lingwistyka 4].
Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2012, 231 s.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY (w wyborze)

Nazewnictwo osobowe w wybranych utworach dramatycznych Słowackiego, „Onomastica” 1992, XXXVII, s. 209-243.

Nazwy osobowe w „Schodami w górę, schodami w dół” Michała Choromańskiego, [w:] Onomastyka literacka, red. Maria Biolik, Olsztyn: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie 1993, s. 187-197.

Nazewnictwo powieści „W rzecz wstąpić” Michała Choromańskiego, „Onomastica” 1995, XL, s. 177-196.

Nazewnictwo nieoficjalne w wybranych opowiadaniach Marka Nowakowskiego, [w:] Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich. Część II, red. Stefan Warchoł, Rozprawy Slawistyczne 15, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1999, s. 115-131.

Nazwy agencji towarzyskich (na materiale ogłoszeń prasowych), [w:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej 15-17 czerwca 1998 Bydgoszcz – Pieczyska, red. Magdalena Czachorowska i Łucja Maria Szewczyk, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy 2000, s. 173-191.

Z problematyki badań nad nazwami placówek handlowo-usługowych w Lublinie, [w:] Toponimia i oronimia, red. Aleksandra Cieślikowa i Barbara Czopek-Kopciuch, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN 2001, s. 383-392.

Nazwy handlowe i ich uwarunkowania społeczno-komunikacyjne (od kultury zideologizowanej do kultury skomercjalizowanej i reklamy), [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. Maria Biolik, Olsztyn: Edycja wspólna Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 2003, s. 543-555.

Proper Names in the Perspective of the City as a Text of Culture, “Slavia. Časopis pro slovanskou filologii” 2004 [Praha], R. 73, 1, s. 1-7.

O tytułach tekstów w wybranych czasopismach dla młodzieży, [współaut.: Izabela Domaciuk], [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 13, red. Zdzisława Krążyńska i Zygmunt Zagórski, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2004, s. 27-34.

O funkcjonowaniu i motywacji przezwisk w środowisku szkolnym, [w:] W kręgu wiernej mowy, red. Maria Wojtak i Małgorzata Rzeszutko, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2004, s. 383-394.

Przestrzeń miejska jako przestrzeń onimiczna (uwarunkowania lingwistycznokulturowe), [w:] Przestrzeń zróżnicowana językowo kulturowo i społecznie. Miasto, red. Małgorzata Święcicka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2006, s. 115-128.

Fachtermini in der onomastischen Theorie und ihre Rolle bei der Klassifikation und Analyse der Namen von Handelsobjekten, „Namenkundliche Informationen“ 99/100, herausgegeben von Karlheinz Hengst, Dietlind Kremer, Leipziger Universitätsverlag 2011, s. 15-30.

Klasyfikacja onomastyczna i jej podstawy terminologiczne. Na przykładzie nazw obiektów handlowych, [w:] W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi, red. Izabela Łuc, Małgorzata Pogłódek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego 2012, s. 325-336.

Nazwy własne w opisie wirtualnych państw i terytoriów, [współaut.: Izabela Domaciuk-Czarny], [w:] Słowa – style – metody (Zbiór studiów dedykowanych Profesor Teresie Skubalance), red. Halina Pelc, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2012, s. 43-52.

O specyfice nazw reklamowych (na wybranych przykładach), [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje, red. Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec, Chełm: GRASP Drukarnia 2013, s. 165-177.

Główne procesy w nominacji za pomocą nazw własnych (w kontekście związków między toponimami i chrematonimami), [w:] Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Wyd. UŁ, Łódź 2014, s. 233-266.

Pseudonimy internetowe vel nicki – charakterystyka onomastyczna i uzus, „Roczniki Humanistyczne” TN KUL, t. LXII.6. Językoznawstwo, 2014, s. 101-122.

„Dżastiny i Alany to łobuzy”. Forum internetowe jako źródło informacji o wartościowaniu i motywacji imion osobowych [współaut.: Mariusz Rutkowski], „Onomastica” LVIII, 2014, s. 279-296.

Funkcjonowanie nazw własnych w reklamie zewnętrznej (w warunkach komunikacji wizualnej), [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf, Wyd. UAM, Poznań 2015, s. 567-580.

Konwencja i kreacja w nazwach własnych [współaut.: Mariusz Rutkowski], [w:] Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2016, s. 101-117.

O nacechowanych dyskursywnie użyciach nazw własnych w memach internetowych, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, red. D. Filar, P. Krzyżanowski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017, s. 687-711.

„Obce” we współczesnym nazewnictwie polskim [współaut.: Mariusz Rutkowski], [w:] OBCY/INNY – analizy przypadków, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017, s. 205-217.

Nazwy własne od (literackiej) kuchni. Onomastyczne aspekty pisarstwa Marka Słyka na przykładzie powieści „W barszczu przygód”, „Onomastica” LXII, 2018, s. 33-55.

Uzyskane granty:

Grant nr K110/2018 na finansowanie konferencji naukowej  (XXI MiOKO, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Komitet Językoznawstwa PAN) ze środków na działalność upowszechniającą naukę (DUN).