Barbara Czopek-Kopciuch

przez | 21 lutego 2022

śp. prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch (1952-2020)

≈ ⁕ ≈

It is with deep sadness that we announce the death of

Professor Barbara Czopek-Kopciuch

who passed away on 7th July 2020 after a severe illness.

Professor Barbara Czopek-Kopciuch was the Chair of the Scientific Council of the Polish Onomastic Society.

She was born in 1952 in Częstochowa and studied Polish philology at the Jagiellonian University, where she received her M.A. in 1976. In 1985 she earned her PhD degree from the Institute of the Polish Language, Polish Academy of Sciences, for the thesis on place names of the Land of Chełm and Bełz, prepared under the supervision of Professor Kazimierz Rymut. In 1995 she received habilitation for the monograph on adaptations of German place names in the Polish language and in 2008 was awarded the Full Professor title by the President of the Republic of Poland.

Barbara Czopek-Kopciuch served as a professor at the Institute of the Polish Language, PAS, where she was the head of the Department of Onomastics and the editor-in-chief of the journal “Onomastica”. For many years she was the chair of the Polish Commission on Names of Localities and Physiographic Objects.

Barbara Czopek-Kopciuch was a member of the International Council of Onomastic Sciences since 1996 and a member of the ICOS Board of Directors in the years 2008–2012.

She will remain in our memories as a distinguished and dedicated scholar, demanding but gentle academic leader, and a kind person.

≈ ⁕ ≈

Instytut Języka Polskiego PAN

barbara.czopek (at) ijp.pan.pl

https://ijp.pan.pl/odeszli-od-nas/prof-dr-hab-barbara-czopek-kopciuch/archiwalna-strona-pracownicza/

Zainteresowania badawcze:
onomastyka, historia języka, kontakty językowe
Funkcje:
przewodnicząca Rady Naukowej PTOkierownik Pracowni Onomastyki w IJP PAN; redaktor naczelny czasopisma Onomastica;
członek Komitetu Językoznawstwa PAN (przewodnicząca Sekcji Onomastycznej);
Granty badawcze:
Grant nr 1 HO1 DO 1029 „Nazwy wodne Polski” realizowany w okresie 11.10.2005-10.10.2008 w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie – kierownik grantu i główny wykonawca (jeden z 7);
Grant Nr 11H 12 025881 „Elektroniczny słownik hydronimów Polski” realizowany w terminie 17.12.2012 do 16.12. 2015 – projekt NPRH – kierownik projektu http://eshp.ijp.pan.pl/;
Grant Nr 11 H 13024682 – Najczęstsze nazwiska w Polsce – współczesność i historia. Słownik elektroniczny – realizowany w latach 2014-2020 – projekt NPRH – wykonawca.
Publikacje:(według bibliografii zestawionej na: https://ijp.pan.pl/odeszli-od-nas/prof-dr-hab-barbara-czopek-kopciuch/archiwalna-strona-pracownicza/)

Monografie

 • Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Wrocław 1988
 • Adaptacje niemieckich nazw miejscowych w języku polskim, Kraków 1995
 • (współautorka, od t. VIII redaktor) Nazwy miejscowe Polski, t. I (A-B), Kraków 1996, t. II (C-D), Kraków 1997, t. III (E-I), Kraków 1999 , t. IV (J-Kn), Kraków 2001, t. V (Ko-Ky), Kraków 2003, t. VI (L-Ma), Kraków 2005, t. VII (Mą –N), Kraków 2008, t. VIII (O-Pn), Kraków 2009, t. IX (Po-Q), Kraków 2013 (autorka 3.000 haseł sygnowanych inicjałem BCz; autorka haseł opracowanych do dalszych tomów słownika)
 • (współautorka), Mały słownik odmiany nazw własnych, Kraków 2002 (część dotycząca odmiany nazw geograficznych i firmowych).
 • Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry, Kraków 2004
 • (współautorka) Lexicon den Familiennamen polnischer Herkunft im Ruhrgebiet , t. I (A-L), Kraków, 2006, t. II (M-Ż) Kraków 2010 (autorka ponad 13 tysięcy haseł słownikowych: litery A, B, C, E, K, Q, S oraz artykułów dotyczących języka Polaków w Zagłębiu Ruhry, cech gwarowych oraz sposobów adaptacji nazwisk do języka niemieckiego w części wstępnej Słownika)
 • Barbara Czopek-Kopciuch, Urszula Bijak, Aleksandra Cieślikowa, Mały słownik nazw polskich miast, państw Europy ich stolic i mieszkańców, Kraków 2010

Artykuły

 • Przymiotniki na -alny, -arny w historii języka polskiego na tle słowiańskim, Polonica IV, 1978, s. 203-214.
 • Apelatyw majdan w toponimii polskiej, Onomastica XXIX, 1984, s. 69-86.
 • Nazwy miejscowe od nazw wodnych w dorzeczu Bugu na pograniczu polsko-ukraińskim i polsko-białoruskim, Belarusskaja onomastika, Minsk 1985, s. 81-87.
 • The Ukrainian Influences in the Place Names along the Border of the Eastern Part of Poland. PICOS 15 Resumees, 1984, 41; też PICOS 15, 1985, T. 5, 25-31 (Mikrofilm).
 • Ukraińskie wpływy językowe w nazwach dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej, Formacje hybrydalne w językach w językach słowiańskich, Lublin 1986, s. 137-144.
 • Personennamen in den Ortsnamen deutscher Herkunft auf dem Gebiet Polens. PICOS 18, 1993, druk Tübingen 1999, 311-320.
  (wspólnie z E. Rymarem), Nazwy młynów i osad młyńskich na terenie dawnej Nowej Marchii, OSG, XVIII (1993), s. 61-115.
 • Das frühmittelalterliche Kraków als städtisches Zentrum der Fürstenmacht – im Lichte der Ortsnamen, Burg-Burgstadt-Stadt, Berlin 1994, 10-20.
  (wspólnie z E. Rymarem), Anojkonimy na terenie dawnej Nowej Marchii, OSG XX (1996), 13-100.
 • Nazwy miejscowe Polski, Działalność naukowa PAN (Wybrane zagadnienia), Warszawa 1996, s. 17.
 • Badania onomastyczne w Polsce (1990-96), Acta Onomastica, Ročnik XXXVII, Praha 1996, s. 36-46.
 • Przynależność językowa Nowej Marchii w świetle danych toponomastyki, /w:/ Onomastyka i Dialektologia, Warszawa 1997, 55-65
 • (wspólnie z J. Dumą) Zum Verhältnis von Orts- und Gewässernamen im Gebiet um Stettin, OSG (Onomastica Slavogermanica) XXIII, 1998, 239-252.
 • Onymische Interferenz als die Methode der Untersuchungen den Namen auf den ethnischgemischten Grenzgebieten, PICOS 19, Aberdeen 1998, t. II, 66-73.
 • Ortsnamen auf -burg in slavischen Laendern, /w:/ Florilegium Linguisticum. festschrift fuer Wolfgang P. Schmid zum 70. Geburtstag, Franffurt a.Main 1999, 55-63
 • Jeszcze o nazwach miejscowych na -owy. /w:/ Studia i Materiały Polonistyczne, t. IV, Piotrków Trybunalski 1999, 271-276.
 • Elementy niemieckie w nazewnictwie miejscowym Polski południowo-wschodniej [w:] Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, Warszawa 2000, 47-53
 • Nazwy miejscowe Rachanie, Uchanie – dzierżawcze czy rodowe?, XII OKO, Toponimia i oronimia, Kraków 2001, s. 113-124.
 • Fremde Ortsnamen in Polnischen Texten, Biblioteca Filoloxica Galega/Instituto da Lingua Galega, ICOS XX, Santiago 1999, druk A Coruna 2002, 821-828 (CD-ROM).
 • Holländische Siedlungsbewegung und Ortsnamen Holendry in Polen, [w:] Sprachkontakte. Niederländisch, deutsch und Slawisch östlich von Elbe und Saale, hrsg. von D. Stellmacher, Frankfurt am Main 2004, s. 323-336.
 • Nick – nowa kategoria antroponimiczna? [w:] Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź 2004, s. 106-111.
 • Namen der Länder und Nationalitäten. Geschichte und Gegenwart. (Bemerkungen über Wortbildungsstruktur), [w:] Völkernamen-Ländernamen – Landschaftsnamen. Onomastica Lipsiensia, Leipzig 2004, s.129-139.
 • Stanisław Frycie okiem językoznawcy widziany [w:] W kręgu literatury i języka, red. A. Grochulska, Piotrków Trybunalski 2005, s. 15-20.
 • Nazwiska od przezwisk dwuczłonowych w Zagłębiu Ruhry, [w:] Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, Kraków 2006, s. 143-155.
 • Polnische Namen in Deutschland (am Beispiel des Ruhrgebietes),[w:] Proceedings of the XXI International Congress of Onomastic Sciences, t. III, Uppsala 2007, 82-88.
 • Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry a nazwiska w Polsce, Onomastica L, 243-254
 • O Nawrockim, Nawrocie i nawrocie [w:] W świecie humanistycznych wartości, red. S. Frycie, Piotrków Trybunalski 2006, s. 11-33
 • Das polnische Personennamensystem (wraz z A. Cieślikową i K. Rymutem), [w:] Europaeische Personennamensysteme, Hamburg 2007, baar Verlag, 587-596
 • (wspólnie z Urszulą Bijak) Imiona w nazwach jezior i stawów w Polsce [w:] Jezikoslovni zapiski 13 (1-2). Merkujev Zbornik Ljublana 2007, 59-68
 • Imiona nosicieli nazwisk polskiego pochodzenia w Herne (Zagłębie Ruhry), [w:] Studia linuistica i honorem Edvardi Breza, wyd. Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego, Bydgoszcz 2008, 37-54.
 • (wspólnie z Aleksandrą Cieślikową), The old and the new in onomastic studies: the Polish experience [w:] „Onoma” 41 (2010), red. Richard Coates, ICOS, s. 271-294
 • Polnische Familiennamen im Deutschen. Dargestellt am Beispiel der polnischen Familiennamen im Ruhrgebiet [w:] Familiennamen im Deutschen. Erforschung und Nachschlagewerke, red. K. Hengst i D.Krueger, Leipziger Universitaetsverlag GMBH, Leipzig 2011, s. 189-201.
 • Instytut Języka Polskiego PAN i jego dyrektorzy, [w:] Język polski – wczoraj, dziś, jutro…, red, B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki, Kraków 2010, LEXIS, s. 61-6
 • Geographical names deriving from Saints’ names (Patrocinia) in Poland, [w:] Patrociny settlement names in Europe, „Onomastica Uralica” 8 (2011), Debrecen-Helsinki, s. 227-245.
 • Zachodnioeuropejskie poglądy na chrematonimię, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2011, s. 125-132.
 • Vornamen von polnischen Immigranten im Ruhrgebiet, XXIII ICOS, Kanada (w druku)
 • Baza mroz w polskich toponimach i antroponimach, w: W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych, red. I. Łuc, M. Pogłódek, Katowice 2012, s. 131-142.
 • Prace Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA [w:] Archiwum Fotogrametrii i Teledetekcji, t. 23, 2012, 71-9.
 • Frekwencja i geografia imion najrzadziej nadawanych w Polsce w latach 1995-2010, [w:] Onomastica LVII, 2013, 71-93
 • Names of Companies in Poland [w:] Onomastics in Contemporary Public Space, Newcastle upion Tyne, 2013, 11 stron
 • Imiona nadawane w Warszawie w latach 1995-2010, [w:] Niejedno ma imię… Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, Warszawa 2013, 12 stron
 • Onomastyka przyszłości, [w:] Polonica XXXIV, 2014, 167-171.
 • Works of the Commission on Names of the Localities and Physiographical Objects of the Ministry of Internal Affairs and Administration, [w:] Proceedings of the XXIV ICOS, Barcelona 2014, 2501-2507