Henryk Duszyński-Karabasz

przez | 21 lutego 2022

dr Henryk Duszyński-Karabasz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyhenryk_duszynski (at) interia.plhttps://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/henryk_duszynski/
Zainteresowania badawcze:
onomastyka historyczna i współczesna (antroponimia, urbanonimia, wikonimia, chrematonimia, zoonimia)
Publikacje onomastyczne:
1) Люди культуры в довоенной польской и современной белорусской урбанонимии города Гродно, [w:] Л. П. Кунцевіч, Н. В. Паляшчук (рэд.), Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы, Мінск 2008, s. 388-392.

2) Nazwy ulic i placów Wyrzyska, [w:] Język, społeczeństwo, wartości, pod red. E. Laskowskiej, I. Benenowskiej, M. Jaracz, Bydgoszcz 2008, s. 117-126.

3) Религия и политика в довоенной и современной урбанонимии города Гродно, [w:] Язык и социальная действительность, ред. Т. Григорьева, Bydgoszcz – Krasnojarsk 2009, s. 5-13.

4) (z M. Famielec) Главные тенденции в развитии урбанонимии Бреста и Гродно – сопоставительное описание, „Białorutenistyka Białostocka” t.2, Białystok 2010, s. 179-188.

5) Nazwy ulic i placów Grodna z okresu II wojny światowej w źródłach niemieckojęzycznych, [w:] Tekst jako kultura. Kultura jako tekst, pod red. Z. Nowożenowej, Gdańsk 2010 (2011), s. 112-118.

6) Hodonimia gminy Białe Błota w powiecie bydgoskim, [w:] Nazwy własne a społeczeństwo. Tom II, pod red. R. Łobodzińskiej, Łask 2010, s. 397-411.

7) Opozycja swój – obcy w urbanonimii Bydgoszczy i Grodna (na przykładzie wypowiedzi internautów), [w:] Miasto 3. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2011, s. 99-113.

8) Топографические названия улиц города Гродно, „Slavia Orientalis” 3/2011, s. 395-403.

9) Nazwy białoruskich kawiarni, restauracji i barów, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, pod red. M. Biolik i J. Dumy, Olsztyn 2011, s. 169-178.

10) Z zoonimii rosyjskiej: o imionach ślimaków, [w:] Język – Natura – Cywilizacja, pod red. E. Laskowskiej, B. Morzyńskiej-Wrzosek i W. Czechowskiego, Bydgoszcz 2012, s. 69-78.

11) Imiennictwo osobowe w najstarszych księgach metrykalnych parafii prawosławnej św. Mikołaja we Włocławku, [w:] Beiträge der europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Band 15, pod red. E. Kislovej, K. Knapik-Gawin, E. Kubickiej, K. Szafrańca, M. Tomancovej i S. Ulrich, München–Berlin–Washington 2012, s. 76-82.

12) Nazwy białoruskich salonów fryzjerskich i kosmetycznych, [w:] Miasto 4. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2012, s. 165-170.

13) Die Morphologie der gegenwärtigen Straßennamen von Bautzen und Cottbus, [w:] Beiträge der europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Band 16, pod red. S. Ulrich, E. Kislovej i E. Kubickiej, München–Berlin–Washington 2013, s. 63-65.

14) Nazwiska odapelatywne członków parafii prawosławnej św. Mikołaja we Włocławku (na podstawie ksiąg urodzeń – lata 1906-1910), [w:] Диалог культур: лингвокультурологическая база гуманитарного образования. Материалы IV Международной научно-практической конференции, pod red. Т.А. Ященко, Симферополь 2013, с. 35-38.

15) Nazwy białoruskich zespołów metalowych, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, pod red. A. Kołodziej, M. Bańki-Kowalczyk i A. Nowakowskiej, Červený Kostelec 2013, s.  69-75.

16) Nazwiska odimienne członków Parafii Prawosławnej Św. Mikołaja we Włocławku (lata 1906-1910), [w:] Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi, pod red. J. Mędelskiej i E. Titarenko, Bydgoszcz – Symferopol 2013, s. 227-234. 

17) Германізацыя назваў вуліц Гродна, „Гарадзенскі гадавік” № 2, Гродна 2013, s. 92-96.

18) Zmiany w urbanonimii Nakła nad Notecią (na przykładzie polskich i niemieckich nazw ulic i placów), [w:] Miasto 5. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskiej-Narloch, Bydgoszcz 2014, s. 91-99.

19) Imiona uczniów Włocławskiego Gimnazjum Męskiego z lat 1913-1914, [w:] 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28. – 30. apríla 2014. Zborník referátov, pod red. I. Valentovej, Bratislava 2015, s. 169-176.

20) Nazwy ulic Sadek w powiecie nakielskim, „Conversatoria Linguistica” VII/2013, wyd. 2015, s. 43-52.

21) Nazwiska odimienne wiernych parafii prawosławnej w Rypinie w początkach XX wieku, [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, pod red. I. Sarnowskiej-Giefing, M. Balowskiego i M. Graf, Poznań 2015, s. 159-170.

22) Nazwy ulic wsi gminy Nakło nad Notecią, [w:] Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, pod red. A. Gałkowskiego i R. Gliwy, Łódź 2016, s. 309-317.

23) Nazwiska pochodzenia niemieckiego w księgach metrykalnych parafii prawosławnych ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Bridges and not walls in the field of philology, pod red. M. I. Bielak, T. Popescu i M. Krawczaka, Piła 2016, s. 145-154.

24) Nazewnictwo miejskie Prisztiny (na przykładzie serbskich i albańskich nazw ulic), [w:] Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Języki VI, pod red. K. Taczyńskiej i A. Twardowskiej, Toruń 2016, s. 255-271.

25) Księgi metrykalne parafii prawosławnych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z przełomu XIX i XX wieku jako źródło badań socjoonomastycznych, [w:] Miasto 6. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Transport miejski w języku i kulturze, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskiej, Bydgoszcz 2016, s. 437-447.

26) Familiennamen deutscher Herkunft in den Kirchenbüchern der russisch-orthodoxen Gemeinden in Włocławek und Aleksandrów Kujawski (Kongresspolen) an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Eine anthroponymische Peripherie, [w:] Zentrum und Peripherie: Aus sprachwissenschaftlicher Sicht, red. V. Kotůĺková, G. Rykalová, Opava 2017, s. 307-321. 

27) Sposoby identyfikacji osób w księgach metrykalnych parafii prawosławnych na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, „Acta Polono-Ruthenica” 2017, t. 22, nr 3, s. 7-19.

28) Die Familiennamen deutscher Herkunft in dem Beerdigungsbuch der Erwachsenen des Kommunalfriedhofs in der KcyńskaStrasse in Bydgoszcz (Jahre 1925-1935), [w:] Name and Naming: Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics „Name and Naming” Sacred and Profane in Onomastics, Baia Mare, September 5-7, 2017, red. O. Felecan, Cluj-Napoca 2017, s. 117-136. 

29) Berufs-, Amts- und Standesbezeichnungen in den Familiennamen slawischer Herkunft anhand der Kirchenbücher der orthodoxen Gemeinden von Ostkujawien und Dobriner Land an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, [w:] Namen und Berufe. Akten der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Namenforschung und des Namenkundlichen Zentrums der Universität Leipzig, „Onomastica Lipsiensia. Leipziger Untersuchungen zur Namenforschung”, Bd. 13, red. D.Kremer, Leipzig 2018, s. 137-149.

30) Nazwy własne w podręczniku języka bułgarskiego dla Polaków, [w:] Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования. Сборник научных статей, под ред. А. М. Мезенко, Витебск 2018, s. 10-14. 

31) Die Mehrnamigkeit in den Kirchenbüchern der orthodoxen Gemeinden von Ostkujawien und Dobriner Land an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, „Österreichische Namenforschung”, Beihefte 6 Mehrnamigkeit zwischen Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte und Sprachpolitik, red. P. Ernst, U. Krevs Birk, A. Pavić Pintarić, H. Scheuringer, A. Stojić, Wien 2018, s. 325-336.

32) Antroponimia cmentarza komunalnego przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy. Imiona i nazwiska dzieci z lat 1925-1935, [w:] Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne, pod red. U. Bijak, H. Górny, M. Magdy-Czekaj, Kraków 2018, s. 107-128. 

33) Jeszcze o wielomotywacyjności nazw własnych (na przykładzie nazwisk Duszyński i Karabasz), [w:] Състояние и проблеми на българската ономастика, том 15, Материали от научна конфененция Състояние, проблеми и тенденции в развитието на ономастиката и ономастичните проучвання в началото на III-то хилядолетие (Велико Търново, 4-5 ноември 2016 г.),  pod red. A. Petkovej, R. Levkovej i S. Semovej, Велико Търново 2018, s. 195-212. 

34) East Slavonic anthroponyms in the historical region of Krajna (based on the town of Wyrzysk), [w:] International Scientific Conference „Onomastic Investigations”, Riga, 10-12 May, 2018. Abstracts, red. Sanda Rapa, Anta Trumpa, Riga 2018, s. 28.

35) „Komar” w antroponimii polskiej, niemieckiej i wschodniosłowiańskiej, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, tom 7, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskiej, Bydgoszcz 2019, s. 192-200.

36) Antroponimia cmentarza komunalnego przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy (lata 1925-1935). Nazwiska osób dorosłych utworzone od nazw własnych, [w:] Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz, pod red. A. Rygorowicz-Kuźmy i K. Rutkowskiego, Białystok 2019, s. 199-215.

37) From the Anthroponymy of Krajna. Given names of the Inhabitants of Nakło Born between 1874 and 1875 (based on the records of the Civil Registry Office of Nakło Miasto), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF – Philologiae, Vol. 37, No 1, s.195-208.