Nominarium (21.04.2022) Łukasz Karpecki, Mikrotoponimia pogranicza kulturowego w procesie przemian społeczno-politycznych na przykładzie dawnej gminy Nowosiółki Dydyńskie

przez | 6 kwietnia 2022

21 kwietnia 2022, g. 13:00

mgr Łukasz Karpecki

Mikrotoponimia pogranicza kulturowego w procesie przemian społeczno-politycznych na przykładzie dawnej gminy Nowosiółki Dydyńskie

Abstrakt: Mikrotoponimia jest rodzajem pomostu między językoznawstwem a geografią. Nieodzownie wiąże się z przestrzenią, miejscem, człowiekiem i językiem. Obecnie, w wyniku zwrotu kulturowego, w efekcie którego wyodrębniły się takie subdyscypliny jak onomastyka kulturowa i antropogeografia, możliwe jest nowe podejście w badaniach nad nazwami własnymi. Charakter prac, których wstępne wyniki pragnę przedstawić, mógł powstać dopiero dzięki współistnieniu kilku dziedzin i dyscyplin nauki (np. onomastyki, geografii, antropologii, mikrohistorii). Podejście do nazw miejsc tylko z jednej perspektywy nie pozwoliłoby bowiem stworzyć (odtworzyć) względnie kompleksowego obrazu zjawiska nazywania miejsc i używania tych nazw do oswajania przestrzeni i jej organizacji.
Swoje wystąpienie rozpocznę od przedstawienia głównych założeń prowadzonych studiów. Jego kluczową częścią będzie natomiast omówienie wyników badań archiwalnych i terenowych skoncentrowanych na dwóch wsiach leżących w granicach Pogórza Przemyskiego, Nowosiółkach Dydyńskich i Nowych Sadach. Zaprezentuję efekty analizy diachronicznej nazw terenowych wyekscerpowanych ze źródeł historycznych, a także z wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami trzech pokoleń: 1. osobami urodzonymi przed 1945 r.; 2. osobami urodzonymi po 1945 r. oraz 3. osobami urodzonymi po 1990 roku. Ponadto przedstawię wstępną kategoryzację owych nazw, ukazując przy tym etymologie wybranych z nich oraz zobrazuję procesy ewolucyjne zachodzące w krajobrazie mikrotoponimicznym danych wsi w ostatnich wiekach.

Link do spotkania na platformie ZOOM (drzwi do wirtualnego pokoju zaczniemy otwierać o g. 12:50)
https://us02web.zoom.us/j/88991732300?pwd=dk42ZDdaOGQzUFBZT1Q2SzROTE11UT09

Zapraszamy w imieniu organizatorów – Pracowni Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN i Polskiego Towarzystwa Onomastycznego!