Wojciech Włoskowicz

przez | 21 lutego 2022

dr Wojciech Włoskowicz
Instytut Języka Polskiego PAN

wloskowicz (at) gmail.com

wojciechwloskowicz.pl

Zainteresowania badawcze: onomastyka ogólna (teoria onomastyki), toponomastyka, semantyka, translatoryka, terminologia, językoznawstwo normatywne

Funkcje:

prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Onomastycznego
członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiejczłonek korespondent Joint ICA/IGU Commission on Toponymy [informacja o Komisji na stronach ONZ]
członek Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Publikacje onomastyczne

Monografia:
Wojciech Włoskowicz, Uzus toponimiczny. Zarys teorii na przykładzie polskiej toponimii Huculszczyzny, Kraków 2021, s. 552. ISBN 978-83-64007-61-3.

Artykuły:
1)Przekład nazw własnych austro-węgierskich jednostek i instytucji wojskowych na język polski
[Translating names of Austro-Hungarian military units and institutions into Polish], „Acta Onomastica”, 2021, R. LXII, z. 1, s. 151–171.
2) Migrations as the cause of diachronic toponymic layers in the Polish Beskids, w: Place Names and Migration. Proceedings of the Symposium in Vienna, 6–8 November 2019, red. Allison Dollimore, Peter Jordan, seria: Name & Place – Contributions to Toponymic Literature and Research, t. 9, Hamburg 2021, s. 183–196.
3) Nazwy austro-węgierskich jednostek wojskowych. Studium polityki nazewniczej z zakresu chrematonimii wojskowej
, „Onomastica” 2020, nr LXIV, s. 121–148, DOI: http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.64.11.
4)Dissemination and Correctness of Geographical Names. Geographers and Cartographers as Toponym Users and Promoters, „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft” 2019, R. 161, s. 291–324, https://doi.org/10.1553/moegg161s291.
5) Nazwy geograficzne Huculszczyzny w „Prawdzie starowieku” S. Vincenza (w świetle badań S. Hrabca), „Onomastica” 2019, nr LXIII, s. 157–180, DOI: http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.63.9.
6) [wspólnie z Mariuszem Rutkowskim] Zagadnienia poprawności nazw własnych w świetle pojęcia normy onimicznej, w: Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, red. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Jarosław Liberek, Warszawa 2019, s. 141–166.7)Teoria uzusu toponimicznego – główne założenia, „Język polski” 2019, R. 99, z. 1, s. 13–25.
8) Das toponymische Erbe der Habsburgermonarchie in Galizien, „Studia Slavica” [= „Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae”] 63/2 (2018), s. 209–224.9) Toponymie des Huzulenlandes in der österreichischen Kartographie vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1918, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien” 2018, t. 9, s. 237–267.10)O pojęciach, systemach pojęciowych i terminologii onomastycznej [On concepts, conceptual systems and terminology of onomastics], „Onomastica” 2018, nr LXII, s. 73–98, DOI: http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.62.4.
11)Functions of Geographical Names and the Use of Endo- and Exonyms, „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft” 2017, R. 159, s. 323–343, DOI 10.23781/moegg159-323.
12) Między endonimem a egzonimem. Status nazw obiektów transgranicznych [Between endonym and exonym. On the status of the names of transboundary geographical features], „Acta Onomastica” 1/LVII/2016, s. 141–155.
13)Przekład choronimów „roszczeniowych”. Między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową [Claim choronyms in translation. Between a theory of translation and the onomastics of culture], „Między Oryginałem a Przekładem” 2016, nr 32, s. 25–40.
14)Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu [The triple model of onymic meaning and the conceptual model of onomasticon], „Onomastica” 2015, nr LIX, s. 57–76.
15a)Napisy na mapach III zdjęcia topograficznego Austro-Węgier i na zdjęciach Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie w świetle instrukcji, „Polski Przegląd Kartograficzny” 2015, t. 47, nr 1, s. 33–45.
15b)Labels on the maps of the Third Military Survey of Austria-Hungary and on the survey maps of the Military Geographical Institute (Wojskowy Instytut Geograficzny) in Warsaw in the light of survey manuals, „Polish Cartographical Review” 2015, Vol. 47, nr 1, s. 31–43, DOI: 10.1515/pcr-2015-0003.
16)Toponomastyczna praca topografa w Austro-Węgrzech i w II Rzeczypospolitej [A Topographer’s Toponymic Work in Austria-Hungary and in the Second Republic of Poland], „Prace Językoznawcze” 2015, nr XVII/3, s. 137–153.
17)Toponimia Huculszczyzny na austro-węgierskich i polskich mapach topograficznych (od poł. XIX w. do 1939 roku) [Toponymy of the Hutsul Region on Austro-Hungarian and Polish Topographic Maps from the Mid-19th Century to 1939], w: 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28. – 30. apríla 2014, red. Iveta Valentová, Bratislava 2015, s. 298–307.

Granty badawcze:

Kierownik grantu NCN Sonatina 2 pt. Semantyka i pragmatyka onimiczna. Onomastyczna definicja nazwy własnej a teoria i praktyka polityki nazewniczej [Semantics and pragmatics of proper names. The onomastic definition of proper name and the theory and practice of naming policy] (UMO-2018/28/C/HS2/00319).