Łukasz Trzeciak

przez | 21 lutego 2022

dr Łukasz Trzeciak

Akademia Pomorska w Słupsku
lukasz.trzeciak (at) apsl.edu.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1999-5004

Zainteresowania badawcze
onomastyka historyczna i współczesna (antroponomastyka, toponomastyka, chrematonomastyka), historia języka polskiego, funkcjonowanie współczesnej polszczyzny, kultura języka polskiego

Publikacje onomastyczne

Monografie:
Antroponimia Kresów Południowo-Wschodnich w XVII i XVIII wieku – na przykładzie rzymskokatolickiej parafii w Żółkwi, t. 1, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2016, ISBN 978-83-65666-27-7, ss. 100 [wydanie pierwsze cyfrowe: http://psp.amu.edu.pl/?type=book&id_asset=951].

Artykuły:
Współczesne polskie nazwiska patronimiczne (z sufiksami -icz, -owicz/-ewicz) pochodzenia ormiańskiego, „Roczniki Humanistyczne” 2021, t. 69 nr 6, s. 155-170.

Archaiczne seksualizmy w polskich nazwiskach, [w:] Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Słowa i teksty, pod red. R. Bizior i D. Suskiej, Częstochowa 2012, s. 133-149.
Obscena we współczesnych polskich nazwiskach, [w:] „Състояние и проблеми на българската ономастика” 2012, т. 12, s. 399-431.
Antroponimia Polaków z Berdiańska (obwód zaporoski) na Ukrainie, [w:] „Studia Kaliskie. Studia Calisiensia” 2013, t. 1, s. 63-89.

Pełnione funkcje
członek Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Miasta Koszalina