Paweł Swoboda

przez | 21 lutego 2022

dr Paweł Swoboda

Instytut Języka Polskiego PAN

Zainteresowania badawcze:
onomastyka, socjolingwistyka, geografia nazewnicza
Funkcje:Skarbnik Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

Książki i artykuły naukowe:
Swoboda P. (2011), O kilku polskich toponimach z nagłosowym O(b)- na tle słowiańskim. „Onomastica” 55, s. 53–71.
Swoboda P. [rec.] (2011), Jerzy Duma, Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujście do Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci), Część I: Nazwy rzek, Część II: Nazwy jezior, Warszawa 2010. „Onomastica” 55, s. 226–232.
Swoboda P. (2011), Nazwy komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w województwie śląskim w 2006 roku. „Socjolingwistyka” 24–25, s. 135–146.
Bijak U., Swoboda P. (2011), Nazwiska mieszkańców powiatu grójeckiego : pochodzenie – frekwencja – geografia. Grójec : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, ss. 346.
Swoboda P. (2012), Elektroniczny słownik nazw wodnych Polski. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” 23, s. 407–417.
Swoboda P. (2013), Imiona częste w Polsce w latach 1995-2010 oraz ich zróżnicowanie w czasie i przestrzeni. „Onomastica” 57, s. 19–69.
Swoboda P. [rec.] (2013), Monika Choroś, Nazwy złożone w toponimii śląskiej, Opole 2011. „Onomastica” 57, s. 251–255.
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. T. 9, Po-Q, red. K Rymut, B. Czopek-Kopciuch. Kraków 2013, ss. 413. (autorstwo lub współautorstwo 31 haseł; aktualizacja wykazu źródeł i opracowań)
Swoboda P. (2014), O niektórych błędach przy ustalaniu i gromadzeniu nazewnictwa fizjograficznego po 1945 roku i ich konsekwencjach, [w:] Studia Borysiana : Diachronica – Etymologica –Slavica, s. 521–530.
Swoboda P. (2015), (Nie)autentyczność mikrotoponimów ustalonych po 1945 r. na tzw. Ziemiach Zachodnich, [w:] Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź, s. 41–54. [PREPRINT]
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. T. 10, Ra-Re, red. K Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak. Kraków 2015. (autorstwo lub współautorstwo 121 haseł)
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. T. 11, Rę-Rs, red. K Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak. Kraków 2015. (autorstwo lub współautorstwo 83 haseł)
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. T. 12, Ru-Rż, red. K Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak. Kraków 2015. (autorstwo lub współautorstwo 103 haseł; aktualizacja wykazu źródeł i opracowań)
Swoboda P. (2015), Regionalne zróżnicowanie ilościowe imiennictwa w Polsce. „Socjolingwistyka” 29, s. 21–37.
Swoboda P. (2016), Hydronim Szywra — efekt polsko-niemieckich kontaktów językowych. „Onomastica” 60, s. 273–285.
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 17 – Suplement, A-Ż, red. S. Sochacka. Opole 2016. (współautorstwo ok. 500 haseł)
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. T. 13, Sa-Si, red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak, Kraków 2016. (autorstwo lub współautorstwo 220 haseł; aktualizacja wykazu źródeł i opracowań)
Swoboda P. (2017), Akcja i rekacja. Zmiany w imiennictwie Polaków w czasie drugiej wojny światowej. „Onomastica” 61/2, s. 219–237.
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. T. 14, Sk-Sn. red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak, Kraków 2017. (autorstwo lub współautorstwo 358 haseł; aktualizacja wykazu źródeł i opracowań)
Swoboda P. (2017), Nazewnictwo, [w:] Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 2, Komentarz, indeksy (Seria: Atlas historyczny Polski), red. K. Chłapowski, M. Słoń. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, s. 258-267.

Publikacje popularnonaukowe:
Swoboda P. (2014), Nazwy z odzysku, HA!ART 48 4/2014, s. 42–44.
Swoboda P. (2015), Skuwanie niemieckiego tynku, Rzeczpospolita (Plus Minus), 30-31 maja 2015 (125), s. 11-12.
Swoboda P. (2017), Firmonimy – wprowadzenie do Firm, [w:] Piotr Puldzian Płucienniczak, Firmy. Warszawa – Kraków – Internet, s. 9-19.