Nominarium (23.11.2023) Robert Słabczyński, Mikrotoponimia Beskidu Niskiego

przez | 7 listopada 2023

23 listopada 2023 r., godz. 13:00

dr Robert Słabczyński (Uniwersytet Rzeszowski)

Mikrotoponimia Beskidu Niskiego

Celem referatu jest przedstawianie wyników badań nad mikrotoponimią południowo-wschodniej części  Beskidu Niskiego. Badaniami objęto dwadzieścia miejscowości
z przygranicznej części powiatu krośnieńskiego, administracyjnie należących do gmin: Jaśliska, Dukla i Rymanów. Materiał onimiczny został zgromadzony podczas badań terenowych oraz na podstawie analizy materiałów kartograficznych, opracowań naukowych i dokumentów archiwalnych. Beskid Niski jest przestrzenią, w której od setek lat stykały się terytoria państwowe i narodowościowe, przenikały obszary kulturowe, językowe, a także wyznania religijne, co znalazło swoje odzwierciedlenie m.in. w mikrotoponimii. W referacie zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia dotyczące najstarszej i najmłodszej warstwy nazewniczej, stałości i ulotności nazw, a także zmiany zachodzące w mikrotoponimii dawnej Łemkowszczyzny na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Omówione zostaną również mikrotoponimy jako symptomy dawnego pogranicza językowego, etnicznego, socjokulturowego i religijnego.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wiadomość na adres: nominarium.poltowonom@gmail.com Link do spotkania na platformie Zoom wyślemy w wiadomości zwrotnej.